Beheerplannen Natura 2000 Kust en zee

Langs de Nederlandse kust ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden in de vorm van duingebieden, schorren en kwelders en (delen van) de Noord- en Waddenzee. Deze worden gekenmerkt door een groot scala aan habitattypen, variërend van droge duinen tot aan permanent overstroomde zandbanken in de zee, en daarnaast door diersoorten zoals zeehonden, Bruinvis, diverse vissoorten en een nog veel groter aantal vogelsoorten.

Voor de provincie Zeeland heeft Tauw het Natura 2000-beheerplan geschreven voor de Manteling van Walcheren. Voor Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan het beheerplan voor de Vlakte van de Raan, gelegen voor de Zeeuwse kust en onderdeel van een uitgestrekter gebied in de Noordzee dat doorloopt tot in België.

In alle gevallen zijn de plannen opgesteld in nauwe samenwerking met overheden en belangenpartijen en heeft er ook een intensief voorlichtingstraject gelopen voor de bewoners en gebruikers van de gebieden. In de duingebieden spelen herstel van het watersysteem en recreatieve zonering een belangrijke rol. Op zee zijn visserij en scheepvaart belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking van de instandhoudingsdoelen, de toetsing van bestaand gebruik en het formuleren van maatregelen in de beheerplannen. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.