Beheerplannen Natura 2000 Laag Nederland

In de laaggelegen gebieden van Nederland ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Deze worden gekenmerkt door natte habitattypen zoals trilvenen en veenmosrietlanden en door diersoorten zoals Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Noordse woelmuis, watervogels en ganzen. Daarnaast zijn weidevogels, al dan niet als Natura 2000-doel, ook een belangrijke natuurkwaliteit in de veenweidegebieden.

Voor de provincie Noord-Holland heeft Tauw Natura 2000-beheerplannen geschreven voor de laagveengebieden in Laag-Holland: Eilandspolder – Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske – Westzaan –  Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder – Zeevang. Daarnaast werd voor de provincie Drenthe een beheerplan opgesteld voor het Leekstermeer op de grens van Drenthe en Groningen.

In alle gevallen zijn de plannen opgesteld in nauwe samenwerking met overheden en belangenpartijen en heeft er ook een intensief voorlichtingstraject gelopen voor de bewoners en gebruikers van de gebieden. Het verbeteren van de waterkwaliteit (inclusief verbrakking en verzoeting), het reguleren van recreatiedruk, duurzame landbouw (hoofdzakelijk veehouderij) en verstedelijking zijn belangrijke aandachtspunten geweest bij de uitwerking van de instandhoudingsdoelen, de toetsing van bestaand gebruik en het formuleren van maatregelen in de beheerplannen. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.