Beschrijving Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het NNN in Overijssel


Kievitsbloemhooiland Scherenwelle - door Luc Bruinsma

Projectgegevens:

Periode: november 2019 - oktober 2020

Opdrachtgever: provincie Overijssel

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Frank Aarts
  • Luc Bruinsma
  • Carolien Wegstapel
  • Nick Warmelink

Opdrachtomschrijving

De provincie Overijssel heeft TAUW opdracht gegeven voor het maken van beschrijvingen van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW’s) van alle natuurgebieden in de provincie Overijssel.

Het was niet de eerste keer dat onze ecologen hun tanden zetten in een dergelijke klus. Ook voor de provincie Noord-Holland hebben we gewerkt aan het beschrijven van Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het NNN. De ervaring uit dit project, zowel qua inhoud als proces, konden we goed gebruiken in Overijssel.

Wat was nu precies de bedoeling van die WKW’s?

In de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en het Natuurbeheerplan Overijssel 2020 zijn beschrijvingen opgenomen van de WKW’s van alle gebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De beschrijvingen bieden niet alleen een overzicht van de belangrijkste actuele en potentiële (natuur)kwaliteiten in het gebied, maar zijn als onderdeel van het ruimtelijk kader (omgevingsverordening) ook een belangrijk hulpmiddel voor zowel de provincie als gemeenten en initiatiefnemers. Ze geven een kader voor de planologische bescherming van het NNN en het prioriteren van natuurdoelen. Omdat de huidige beschrijvingen verouderd en beknopt waren, is TAUW ingeschakeld voor een actualisatieslag. 

 

Samenwerking tijdens het project

Om te zorgen voor een uniforme aanpak zijn we gestart met het maken van een voorbeelduitwerking van één NNN-gebied. Deze vormde, samen met een uitgebreide uitgangspuntennotitie, het vertrekpunt voor het maken van de beschrijvingen van de overige NNN-gebieden. De beschrijvingen hebben we in vijf achtereenvolgende rondes verder uitgewerkt, waarbij de gebieden waren ingedeeld op basis van landschapstype. Zo konden we gebieden met vergelijkbare landschappelijke kenmerken gezamenlijk oppakken, en konden we nieuw verkregen inzichten meenemen in de volgende rondes.

De zoektocht naar de juiste inhoud en vorm van de beschrijvingen vond plaats in nauwe samenwerking met de provincie. Door wekelijkse samenwerkdagen en periodieke afstemmings- en evaluatie-overleggen konden belangrijke punten worden bediscussieerd en bleef de provincie goed op de hoogte van de voortgang. Ook hebben we in het voorjaar een start gemaakt met een reeks werksessies met de terreinbeherende organisaties, waarin we samen de kansen, knelpunten en ecologische potenties voor de natuurgebieden bespraken. Door het coronavirus konden de resterende sessies en samenwerkingsdagen niet meer live plaatsvinden, maar gelukkig konden we de verdere uitwerking van de beschrijvingen digitaal en conform planning voorzetten.

 

Resultaat

Uiteindelijk heeft het project geresulteerd in de oplevering van 29 gebiedsbeschrijvingen, bijeengebracht in een online storymap, met daarbij gebiedsfoto’s en kaartmateriaal.

Dit eindproduct vormde voor de provincie het uitgangspunt voor verdere gesprekken met de terreinbeheerders en het vervolgtraject waarin de ambities per gebied momenteel verder worden uitgewerkt.

Eind maart 2021 worden de beschrijvingen voorgelegd aan de Provinciale Staten, waarna het geactualiseerde Natuurbeheerplan definitief wordt vastgesteld.

Emy Visser, projectleider Natuurbeheerplan en coördinator SNL subsidies vanuit provincie Overijssel, vertelt: “In goede onderlinge samenwerking zijn 29 beschrijvingen van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het NNN in Overijssel tot stand gekomen. Naast dat de beschrijvingen een handvat bieden voor gemeenten bij hun ruimtelijke plannen, zijn ze ook voor interne processen waarbij een beeld nodig is van de huidige natuurwaarden en potenties goed toepasbaar.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.