Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne

Projectgegevens

Periode: augustus - november 2021

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (regio zuid)

Betrokken adviseurs: 

  • Linda van der Toorn
  • Koort Verveld
  • Annerieke Bouwman
  • Tobias Praamstra

 

Over het project

TAUW heeft voor Staatsbosbeheer diverse onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke stikstofgevoelige habitattypen ontwikkeld kunnen worden op enkele percelen op Landgoed Junne. Dit project betreft een eerste verkenning van de mogelijkheden om op een aantal percelen van Landgoed Junne stikstofgevoelige habitats te realiseren. Daarnaast wordt geadviseerd welke maatregelen nodig zijn om tot die habitats te komen. Dit doen wij door de abiotische omstandigheden (inclusief rivierdynamiek) in het gebied inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn drie onderzoeken uitgevoerd, gericht op bodem, oppervlaktewater en grondwater. Na het uitvoeren van de onderzoeken hebben onze specialisten per discipline de uitkomsten beoordeeld. Op basis van de onderzoeksresultaten en hun expert judgement ontstaat een beeld van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van stikstofgevoelige habitattypen.
Om de bodem goed in beeld te krijgen, zijn de bodemhorizontprofielen beschreven en analyses uitgevoerd naar o.a. stikstof, koolstof (C/N-ratio en C/OS-verhouding) en fosfaat. Deze bodemgegevens vormen een belangrijke input voor de systeemanalyse waarop het toekomstige landgebruik en de benodigde natuurherstelmaatregelen is gebaseerd.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens dit project hebben de experts van TAUW voor de teams bodem, water en ontwikkeling landelijk gebied nauw samen gewerkt, in constante afstemming met de opdrachtgevers (ASR, Landgoed Junne en Staatsbosbeheer). Dit is een mooi voorbeeld van hoe verbreding in het bodemwerkveld kan plaatsvinden door over de vakgebieden heen samen te werken. 

 

 

 

 

 

Resultaat van het project

De opgestelde rapportage is per deelgebied opgewerkt tot een praktisch ingestoken advies op maat. Hieruit blijkt welke habitattypen op welke locatie tot ontwikkeling kunnen worden gebracht en welke inrichtingsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Met betrekking tot de bodem is onder andere geadviseerd om de voedselrijke A-horizont (toplaag) te verwijderen om een passende habitat voor de beoogde vegetatie te realiseren. 

 

"In het kader van de Pilot Natuurbank heeft Tauw voor een locatie in Overijssel een gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Lokale gebiedskennis en de goede relatie met de grondeigenaar heeft geleid tot een efficiënte aanpak. Het onderzoek is de basis voor verdere planuitwerking in de toekomst." 

Anton Heesterbeek, Staatsbosbeheer 

 

 

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.