Bodemgesteldheidsonderzoek en advies voor vegetatieontwikkeling Crailo

Gerelateerde thema's: Bodem, Ecologie

Projectgegevens:

Periode: december 2021 - mei 2022

Opdrachtgever: GEM Crailo B.V. 

Betrokken TAUW-specialisten: Maurice Tijm, Carolien Wegstapel,
Annerieke Bouwman en Tobias Praamstra

De opdracht

TAUW heeft in opdracht van GEM Crailo B.V. een bodemgesteldheidsonderzoek uitgevoerd en een advies opgesteld voor de realisatie van passende vegetatietypen in het projectgebied Crailo. In een eerdere projectfase heeft TAUW reeds een ambitiedocument opgesteld waarin natuurdoeltypen waren geformuleerd voor het bosareaal, de graslandvegetaties, de voedseltuinen en de poelen.

Het overkoepelende doel is het behoud en de versterking van de biodiversiteit in de gebiedsontwikkeling van Crailo. Om de geformuleerde natuurdoelen ecologisch te kunnen onderbouwen en waar nodig verder aan te scherpen, heeft TAUW in 2022 nader onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van het plangebied. Hierbij is het bodemprofiel (bodemtextuur en bodemtype) op 29 monsterpunten geïnventariseerd. Aanvullend zijn voor de locaties met beoogd grasland chemische analyses uitgevoerd en zijn onder meer de zuurgraad, het organisch stofgehalte en de nutriëntenbeschikbaarheid bepaald.

 

De oplossing

In 2022 is er een onderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid van het plangebied om de ecologische onderbouwing van de natuurdoelen te verbeteren. Het bodemprofiel (bodemtextuur en -type) is op 29 monsterpunten geïnventariseerd en voor de locaties waar grasland is gepland, zijn er chemische analyses uitgevoerd. Hierbij is onder andere gekeken naar de zuurgraad, het organisch stofgehalte en de beschikbaarheid van nutriënten. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de natuurdoelen verder worden aangescherpt.

Het resultaat

Voor dit project zijn er twee producten opgeleverd. Het eerste product is een rapportage met de resultaten van het bodemgesteldheid onderzoek. Hierin zijn boorprofielen opgenomen, waarbij de bodemhorizonten en de structuur per horizont zijn aangegeven. Daarnaast zijn de analyseresultaten van de bovenste 25 cm (bouwvoor) van de beoogde locaties voor grasland opgenomen, en zijn er aanbevelingen gegeven over hoe de bodem het beste kan worden behandeld om de beoogde vegetatie te realiseren.

Het tweede product is een rapportage met een advies over de vegetatieontwikkeling. Deze is gebaseerd op de informatie over de biotische omstandigheden en ruimtelijke en historische kenmerken die zijn verkregen uit het bodemgesteldheidsonderzoek. Het advies beschrijft een streefbeeld voor de ontwikkeling van de vegetatietypen grasland en bos, inclusief aanbevelingen omtrent maatregelen voor voorbereiding, inrichting, beheer en monitoring.

Tijdens het project hebben GEM Crailo en de ecologen en bodemdeskundigen van TAUW nauw samengewerkt. Het advies is niet alleen gebaseerd op bodem-, water- en ecosysteemfactoren, maar ook op randvoorwaarden vanuit toekomstige bewoning en gebruik en inrichtingseisen die volgen uit de wettelijke natuuronderzoeken.

 

“Het bodemgesteldheidsonderzoek en de daaruit volgende ecosysteemanalyse zijn van grote meerwaarde gebleken om te komen tot een goed onderbouwd vegetatieadvies. Het advies omvat nu vegetatietypen die goed aansluiten bij de aanwezige abiotische en ruimtelijke omstandigheden en daarmee zorgen voor een ecologische meerwaarde en bijdrage aan de biodiversiteit. Het bodemonderzoek en het vegetatieadvies vormen bovendien het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van grondstromen en het definitieve inrichtingsontwerp voor Crailo.” - Carolien Wegstapel, Consultant Ecologie bij TAUW.


“Het bodemgeschiktheid onderzoek heeft ons een goed inzicht gegeven in de mogelijk- en onmogelijkheden van toekomstige vegetatie. Op basis hiervan kan een robuust klimaatbestendig groenplan verwezenlijkt worden.” - Fred Branssen, Gebiedsbeheerder bij GEM Crailo B.V.

 

Meer weten over bodem en/of ecologie?

Hoe kunnen wij u helpen op het gebied van bodem en ecologie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.