Bodemonderzoek geeft richting aan natuurontwikkeling De Oeverlanden

Gerelateerde thema's: Bodem(onderzoek), Ecologie

Projectgegevens:

Periode: juni 2022 - januari 2023

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer 

Betrokken TAUW-specialisten: William Blok, Annerieke Bouwman,
Jostijn van der Velde, Harm Landman, Adrie van Hooff

De opdracht

Staatsbosbeheer heeft de ambitie natuur te ontwikkelen op meerdere landbouwpercelen die het in bezit heeft. Het betreft een gebied met een omvang van 100 à 110 hectare. De doelstelling van de opdracht is om data te verzamelen die inzicht geven in de bodemgesteldheid, om zo een zorgvuldige afweging te kunnen maken welke beoogde natuurtypes waar ontwikkeld kunnen worden. De verzamelde bodemkundige gegevens dienen als input voor een landschapsecologische systeemanalyse (LESA).

De oplossing

Met specialisten op het gebied van bodem en ecologie heeft TAUW heeft de beschikbare bodemkundige gegevens uit openbare data samengevat in overzichtelijk kaartmateriaal. Deze gegevens dienen als uitgangspunt voor het maatwerk boorplan. Middels veldwerk zijn de benodigde bodemkundige gegevens verzameld en zijn veldobservaties zorgvuldig vastgelegd. Op basis van de veldobservaties zijn de aanwezige bodemtypen geclassificeerd en is de bodemtypekaart voor de percelen tot in detail geactualiseerd.

Per boorpunt zijn de volgende kenmerken vastgelegd:

  • bodemclassificering en -onderzoek conform de methodieken en richtlijnen van Bakker & Schelling en ten Cate;
  • bepaling van de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG);
  • per bodemlaag: de pH, het kalkgehalte en de Munsell-kleurcodering;
  • de pH en het elektrisch geleidingsvermogen (electric conductivity: EC) van het grondwater.


Daarnaast zijn van de aanwezige watergangen binnen het projectgebied dwarsprofielen opgesteld en veldmetingen verricht (pH, EC, waterpeil, diepte van de watergang, helling talud).

TAUW heeft meerwaarde getoond door de belangen van Staatsbosbeheer goed te waarborgen. Inhoudelijk hebben we een stap extra gezet om bodemclassificatie en -onderzoek volgens Bakker & Schelling en Ten Cate te kunnen uitvoeren; hiertoe is een interne opleiding georganiseerd voor veldmedewerkers en adviseurs en zijn externen ingehuurd. Daarnaast hebben we door te letten op invasieve exoten in het gebied, zoals de Japanse Duizendknoop, kunnen laten zien welke implicaties deze exoten kunnen hebben voor de vervolgstappen van de opdrachtgever.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de opdrachtgever continu geïnformeerd, de planning gewaarborgd en is flexibiliteit getoond.

Het resultaat

TAUW heeft een rapport opgesteld dat de resultaten van het onderzoek per perceel weergeeft. Onderdelen van het rapport zijn:

  • duidelijk kaartmateriaal met daarop de bodemclassificatie per boorpunt;
  • boorprofielen met per laag de bodemkundige gegevens en per boring de bodemclassificatie;
  • dwarsdoorsnedes van watergangen in het gebied.


Bovendien is naar het gebied als geheel en de samenhang tussen de verschillende percelen gekeken.

Het rapport geeft duidelijke input voor een LESA, waarmee het geschikte te ontwikkelen natuurtype bepaald kan worden. De vervolgstap die de opdrachtgever kan zetten is dan ook het laten uitvoeren van een LESA.

"We hebben prettig samengewerkt met TAUW. Het werk is in wederzijds constructieve sfeer afgerond, en met haar aanvullende trainingsprogramma liet TAUW zien dat zij een kwalitatief goed eindproduct nastreefde.” - Staatsbosbeheer

  

Meer weten over bodem & ecologie?

Hoe kunnen wij u helpen op het gebied van bodem & ecologie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.