Bouw- en woonrijp maken Tramdijk Oost te Lemmer

Aan de noordoostzijde van Lemmer gaat de gemeente Lemsterland een nieuw woongebied ontwikkelen met circa 286 woningen.

De gemeente streeft voor deze woonwijk naar een hoogwaardig woon- en leefklimaat, waarbij optimaal invulling wordt gegeven aan de principes van duurzaamheid, veilig wonen, leefbaarheid en variatie in woonplekken en vormen.

Voordat gestart kan worden met de bouw van de woningen, dient het gebied eerst bouw- en woonrijp gemaakt te worden. Tauw heeft voorgesteld om bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken, het DuurzaamheidsKompas toe te passen om ook bij de voorbereidende werkzaamheden duurzaamheid te implementeren. Bij dit project is er een aantal componenten te onderscheiden, namelijk: waterhuishouding, riolering, grondwerk, verharding en verlichting. Voor alle componenten is een aantal varianten uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld voor de verharding gekeken naar betonstraatstenen, asfalt en reststoffenbeton.

De varianten zijn per fase en per component beoordeeld en onderbouwd. Het eerste ontwerp van het plangebied is vervolgens getoetst aan het DuurzaamheidsKompas. Op basis van deze uitkomst is gekeken waar verbetering mogelijk is en waar al goed rekening gehouden wordt met duurzaamheid. In het vervolgstadium zal nog een aantal keer een update met behulp van het DuurzaamheidsKompas gedaan worden. Op deze manier kan achterhaald worden, wat het effect van aanpassingen in het ontwerp op de mate van duurzaamheid is.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.