Circulaire Routekaart voor gemeente Hoeksche Waard

Projectgegevens:

Periode: januari 2022 t/m januari 2023

Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard en Provincie Zuid-Holland

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Chantal Schrijver
  • Sabine de Haes
  • Joanne van 't Zelfde

Opdrachtomschrijving

Overheden en bedrijven dienen in 2030 voor 50% circulair te zijn. Dit houdt enerzijds in dat 50% van de grondstoffen die je als organisatie inzet van secundaire of hernieuwbare oorsprong moet zijn. Anderzijds dient 50% van de uitgaande materialen hergebruikt of gerecycled te worden. Om te kunnen voldoen aan de circulaire doelstellingen gaven de gemeente Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland TAUW onlangs de opdracht om:

  • de circulaire ambities van de gemeente in kaart te brengen;
  • de stappen naar een circulaire werkwijze te concretiseren.


Circulaire potentie bouwprojecten

Vooral in bouwprojecten ziet de gemeente veel potentie voor hergebruik, recycling en het verlagen van de milieu-impact. Ze loopt hier echter tegen vraagstukken aan als: Met welke aanpassingen gaan we beginnen? Hoe introduceren we circulaire principes in een gemeentelijk werkproces? Hoe zorgen we ervoor dat zowel projectleider en beheerder als ontwerpers en inkopers weten hoe ze circulair te werk kunnen gaan binnen projecten?

De oplossing

TAUW is gestart met het inzichtelijk maken van kansen om de circulaire ambities van de gemeente Hoeksche Waard te verwezenlijken. Als uitgangspunt (nulmeting) is informatie verzameld over de ingaande en uitgaande materialen met behulp van een materiaalstroomanalyse. Vervolgens is de huidige circulariteit geduid op basis van circulaire Key Performance Indicators (Hoe secundair en hernieuwbaar zijn de gebruikte materialen? Wat is de milieu-impact en CO2-uitstoot? Hoe worden afvalstromen momenteel verwerkt?) en een Sankeydiagram. Op basis van deze informatie is gekeken waar de focus moet liggen bij het vergroten van de circulariteit.

Om de circulaire ambities en de daarmee samenhangende stappen te concretiseren zijn vijf sessies met het team Verhardingen georganiseerd. Tijdens deze sessies is geïnventariseerd welke bijdrage (actie) een ieder vanuit zijn functie kan leveren aan een circulair project. Door deze sessies multidisciplinair te organiseren, zijn drempels weggenomen en ontstaat draagvlak voor een circulaire aanpak, die een andere manier van denken en werken van alle betrokkenen vraagt.

Resultaat van het project

De weg naar een circulaire organisatie heeft TAUW weergegeven in een praktische Circulaire Routekaart, met hierin opgenomen:

  • de circulaire kansen;
  • te nemen acties;
  • hoofdverantwoordelijke per actie;
  • te betrekken personen per actie.


De routekaart is een gedragen visueel overzicht en heeft een versie op projectniveau en op beleidsniveau. De laatste versie vermeldt de acties die beleidsmakers moeten ondernemen om de routekaart op projectniveau helemaal te kunnen uitvoeren.

Het project is afgesloten met een presentatie van de Circulaire Routekaart aan het MT en het team Verhardingen. Om het team aan te moedigen de Circulaire Routekaart succesvol te implementeren, is de routekaart ondertekend door de directeur Openbare Ruimte en de wethouder. 

 

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.