Concurrentiegerichte dialoogprocedure bij complexe sanering Chemie-Pack

Tauw is betrokken bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de bodemsanering van de ernstig verontreinigde ondergrond op en rondom het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk.

Sanering van het terrein Chemie-Pack

Op 5 januari 2011 woedde op het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk een grote brand. Als gevolg van deze brand is een groot deel van de opstallen en aanwezige chemicaliën/materialen (emballage en tankopslag) verbrand en verwoest. Bij de bereddering is een grote hoeveelheid slib achtergebleven, bestaande uit een mengsel van chemicaliën, bluswater en verbrandings- en smeltresten.

Meer dan 38.000 ton zwaar verontreinigd bluswater is in sloten, riool, oppervlakte water en op maaiveld terechtgekomen. De enorme brand heeft tot veel bezorgdheid en ongerustheid in de wijde omgeving van Moerdijk geleid. Bovendien is het voorval uitgebreid belicht in de media en was de maatschappelijke impact groot door de kostenpost van 70 miljoen euro die de brand met zich mee bracht. De provincie Noord-Brabant wilde het terrein van Chemie-pack (20.000m²) saneren en vroeg ondersteuning en advisering bij de aanbesteding van de complexe bodemsanering als gevolg van deze grote brand.

Werkzaamheden Tauw

Tauw was geruime tijd vanuit verschillende disciplines betrokken bij de afhandeling van de gevolgen van de brand op het Chemie-Pack terrein, waardoor er gedegen kennis van de uitdagingen en risico’s binnen dit project is opgedaan. Eerst hebben we de aanbesteding van de bovengrondse opruiming mede begeleid, waarbij een bouwteamovereenkomst is opgesteld voor de sloop van de opstallen.

Om te voorkomen dat verontreinigingen verder verspreiden naar het oppervlaktewater en/of dieper gelegen grondwaterlichamen zijn tijdelijke maatregelen genomen, mede ontworpen door Tauw. Vervolgens heeft Tauw de aanbesteding en uitvoering van de sanering van de bovengrond, van het maaiveld tot aan het grondwaterniveau, ter hand genomen. Hierbij hebben we een RAW-bestek opgesteld.

Tot slot is de sanering van de ondergrond, van het grondwaterniveau tot de kleilaag, vormgegeven en aanbesteed op basis van een geïntegreerd contract (D&C) in combinatie met een concurrentiegerichte dialoog. Daarnaast hebben wij op diverse gebieden technische expertise geleverd, onder meer op het gebied van in-situ bodemsaneringen, afvalstoffen en waterzuiveringstechnologie.

Sanering van de ondergrond

De provincie Noord-Brabant heeft Tauw vervolgens gevraagd te ondersteunen bij de aanbestedingsprocedure. Het ging hierbij om een complexe verontreiniging die vroeg om de inzet van diverse saneringstechnieken. Wij hebben diverse specialisten op het vlak van diverse bodemsaneringstechnieken (ISCO, thermische, maar conventionele technieken als B:E en PLI) in dienst. Tevens beschikt Tauw over gedegen kennis op het vlak van contracteren, aanbestedingsbegeleiding en het inventariseren en verdelen van risico’s. Er is gekozen om de (Europese) markt te benaderen via een geïntegreerd contract (D&C) in combinatie met een concurrentiegerichte dialoog, omdat de praktische haalbaarheid binnen de gestelde juridische en financiële kaders van deze bijzonder complexe verontreiniging lastig was te voorspellen. Tauw heeft het aanbestedingsproces bij deze opdracht van selectie (via twee dialoogronden), tot aan beoordeling, gunning en contractering mede verzorgd. Daarnaast ondersteunen wij de opdrachtgever met de contractbegeleiding van de uitvoeringsfase via Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB).

Een succesfactor bij deze aanbesteding was het vooraf goed in kaart brengen van het gewenste opdrachtnemersprofiel. Door middel van een marktanalyse is onderzocht of partijen konden voldoen aan de eisen. Vervolgens zijn de selectiecriteria afgestemd op de resultaten van deze analyse. Een ander belangrijke succesfactor was het beslismodel voor de allocatie van (voorziende dan wel onvoorziene) risico’s. Dit beslismodel is zowel tijdens de pre-contractuele- als de contactuele fase gehanteerd. Door een concurrentiegerichte dialoog toe te passen werden vraag en aanbod op elkaar afgestemd en is de opdrachtnemer, bestaand uit een combinatie van twee partijen met de capaciteiten die nodig waren voor dit complexe project, gecontracteerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.