DB&M contract bij project Ecopassage N227

Tauw verzorgt de contractvoorbereiding, de aanbesteding en het contractmanagement bij de Ecopassage N227.

Aanleggen van ecopassage N227

De provincie Utrecht wil onder de provinciale weg N227 een ecopassage aanleggen. Met de aanleg van de passage wil de provincie de kwaliteit van de natuur (ontsnippering van ecologische zones) verbeteren. Daarnaast worden verkeer en fauna veilig van elkaar gescheiden.

Werkzaamheden Tauw

Tauw heeft het DesignBuild&Maintain (DBM) contract (op basis van de UAV-GC 2005) voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de ecopassage bij de N227 opgesteld in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 • De contractvoorbereiding
 • Verrichten van benodigde onderzoeken (bodem, asfalt, situatieopnamen, etc.)
 • Opstellen van ontwerpvarianten en SSK-kostenramingen
 • Risicomanagement, Systems Engineering (SE) en stakeholdermanagement
 • Advisering implementatie duurzaamheid
 • Opstellen selectie- en inschrijvingsleidraad, basisovereenkomst, annexen en vraagspecificaties product en proces (resp. VS1 en VS2);
 • Bepalen van EMVI-criteria en begeleiden van beoordeling van inschrijvingen
 • Opstellen van Nota van Inlichtingen en selectie- en gunningsadviezen
 • Contractmanagement
 • Risicogestuurd toetsen door middel van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)
 • Opstellen en actualiseren van het risicodossier en het toetsplan

Kansenmanagement

De provincie heeft als overheid een duidelijk belang in het creëren en borgen van een goede balans in de aspecten ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ richting haar bewoners. Om deze reden is bij het opstellen van de contractdocumenten een procesaanpak gehanteerd die duurzame ontwikkeling en innovatie als vanzelfsprekend meeneemt in alle fasen van het project. Centraal in de aanpak staat het herkennen, benoemen, benutten en borgen van kansen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Tauw organiseerde en faciliteerde een gezamenlijke ‘Kansensessie duurzame ontwikkeling’. Hierbij zijn diverse stakeholders uitgenodigd, zodat een brede ‘trajectvisie’ geborgd was. Per kans zijn de opties voor de vervolgfase bekeken (bijvoorbeeld in het contract/ EMVI), waarna dit contractueel is vastgelegd. Deze werkwijze resulteerde in inschrijvingen die aansluiten op de duurzaamheidsbehoefte van de provincie. Vervolgens heeft Tauw door middel van Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) getoetst of het werk dat de aannemer uitvoert voldoet aan de verwachtingen van de provincie Utrecht én leidt tot resultaten conform de (duurzaamheids)eisen.

Dat deze aanpak werkt, blijkt uit het feit dat er tijdens de ‘Kansensessie’ circa 50 potentiële duurzaamheidskansen zijn benoemd, waarvan er vijf volledig zijn opgenomen in het ontwerp, het contract en de aanbestedingsdocumenten. Daarnaast is een aannemer gecontracteerd die grote meerwaarde levert op het innovatie- en duurzaamheidsaspect (onder andere beperkt grondstofgebruik, LEAB asfaltbeton, CO2-reductie en gebruikt bruinkoolvliegas als duurzaam alternatief in betonmengsels).

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.