De implementatie van een milieurisicobeheersprogramma op de Guanapo-stortplaats in Trinidad

Projectinformatie

Periode: september 2020 t/m december 2021

Opdrachtgever: Organisatie voor industriële ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNIDO)

Betrokken TAUW adviseurs

 • Ilona van der Kroef
 • Guido van der Coterlet
 • Jeroen Daas

 

Over het project

TAUW heeft ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van een Environmental Risk Management Program (ERMP) voor de Guanapo Landfill in Trinidad. De diensten maakten deel uit van het lange termijnproject 'Ontwikkeling en implementatie van een duurzaam beheersmechanisme voor POP's in het Caribisch gebied', dat werd uitgevoerd door de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Het project is een pilot voor het ontwikkelen van praktijkkennis over de implementatie van milieurisicobeheerprogramma's op ongeplande stortplaatsen in ontwikkelingslanden met een tropisch klimaat.

De stortplaats in Guanapo bevindt zich tussen de Maturita-rivier en de El Cedro-beek aan de voet van de Northern Range in Trinidad, en beslaat een oppervlakte van ongeveer 15 hectare. In de directe omgeving van de stortplaats staan vooral woningen en is er sprake van agrarisch grondgebruik. De Guanapo-stortplaats begon als een ongeplande stortplaats en is organisch gegroeid tot de huidige omvang. Er is geen bekleding of andere hydrologische barrière aanwezig onder het afvallichaam, waardoor percolaat ongecontroleerd in het milieu terechtkomt.

TAUW heeft de volgende diensten geleverd om de impact van de vervuiling door de stortplaats Guanapo op het milieu te verminderen:

 • Modellering van een digitaal oppervlaktemodel (DEM) en een digitaal terreinmodel (DTM) met behulp van gegevens die zijn verzameld met drones
 • Beoordeling van de geohydrologische situatie van de stortplaats, inclusief modellering van de percolaatuitstroom aan de onderzijde en aan de oppervlakte
 • Chemisch-analytisch onderzoek van de kwaliteit van het percolaat gedurende twee tegengestelde seizoenen, waarbij de volgende verontreinigende stoffen werden beoordeeld: persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) (bijv. PCDD/F, chloorhoudende pesticiden, PCB's, PFAS), zware metalen, petroleumkoolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, fenolverbindingen, ammonium, acute toxiciteit en fecale coliformen.
 • Analyse van de impact van de stortplaats op de grondwaterkwaliteit
 • Ontwikkeling van een hydrologische kaart van de eerste 15 km van de Maturita-rivier en de El Cedro-beek, inclusief inventarisatie van de omringende receptoren en vervuilingsbronnen
 • Een onderzoek naar de oppervlaktewaterkwaliteit en risicobeoordeling van de Maturita-rivier en de El Cedro-beek
 • Ontwikkeling van een bijgewerkt conceptueel locatiemodel van de Guanapo-stortplaats
 • Opstellen van mitigerende maatregelen om de uitstroom van percolaat naar het omringende oppervlaktewater te verminderen
 • Implementatie van een risicocommunicatieplan voor de mogelijk getroffen bevolking rond de Guanapo Landfill.
 • Het onderhouden van contacten met de autoriteiten van Trinidad en andere relevante belanghebbenden
 • Training voor veldcapaciteitsopbouw

 

   

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW voerde een gedetailleerd locatieonderzoek uit voor de implementatie van insluitingsactiviteiten op de Guanapo-stortplaats. Alle projectactiviteiten werden uitgevoerd in directe afstemming met de klant UNIDO.

Voor de succesvolle afronding van het project werkte TAUW zeer nauw samen met de stortplaatsexploitant Trinidad en Tobago Solid Waste Management Company Limited (SWMCOL), vooral tijdens de activiteiten op locatie. De werkzaamheden op locatie zijn allemaal uitgevoerd onder supervisie van TAUW.

Verder werd een sterke samenwerking tot stand gebracht met de volgende belanghebbenden:

 • Het nationale projectfocuspunt van de Project Working Committee (PWC) - het Ministerie van Planning en Ontwikkeling
 • Het uitvoerend agentschap - het Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer in the Caribbean (BCRC-Caribbean)
 • De Project Working Community, waaronder de Environmental Management Authority (EMA), het Ministerie van Volksgezondheid (Inspectie pesticiden en giftige chemicaliën), de Water Resources Agency (WRA) en het Tobago House of Assembly (THA).

 

Het resultaat

De resultaten van het huidige locatieonderzoek toonden aan dat maatregelen moeten worden genomen om de instroom van diepe en oppervlakkige percolaatstroom naar de rivier te verminderen, teneinde op langere termijn het aquatische ecosysteem te herstellen en gevolgen voor de menselijke gezondheid te voorkomen. De mogelijk getroffen bevolking werd bewust gemaakt van de huidige verontreinigingssituatie en het juiste gebruik van water uit de El Cedro-beek en de Maturita-rivier (bijvoorbeeld voor irrigatie en recreatie of om zich te wassen).

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan één van onze adviseurs