De volgende stap van effectief risicomanagement bij toonaangevend project N69

Door de forse verkeerstoename is de N69 overbelast geraakt. De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van deze grenscorridor vergroten en daarmee sluipverkeer voorkomen. Dit wil de provincie bereiken door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg en door de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken.

Het project N69 kent een opgave om ongeveer 8 km nieuwe provinciale weg te realiseren tussen de huidige N69 en de A67. Tauw is penvoerder van de adviescombinatie Tauw, Bugel-Hajema, Goudappel en wUrck dat de Milieu-effectrapportage (MER) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstelt inclusief alle bijkomende ontwerpen en onderzoeken.


Risicomanagement

Om de risicobeheersing integraal deel uit te laten te maken van het project zette Tauw risicomanagement in volgens de RISMAN-methode. Het doel van risicomanagement bij het project N69 was om risico’s tijdig in kaart brengen, deze te bespreken en op gepaste wijze met deze risico’s omgaan. Dit bestond uit:

  • Het identificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s in brede zin
  • Regelmatig voeren van risico-overleggen met de provincie Noord-Brabant
  • Regelmatig actueel houden van het risicodossier


Door deze aanpak werd de opdrachtgever zo veel mogelijk ontzorgd. De organisatie van een maandelijks risico-overleg en een driemaandelijkse risicosessie resulteerde in zestien bijeenkomsten gefocust op risicomanagement. Alle bij het project betrokken functionarissen werkten tijdens deze overleggen mee aan het managen van risico’s. Om de top risico’s te managen, is gekozen voor het ‘denken in driehoeken’.

Het driehoeksmodel is gericht op een gestructureerde risicoborging door samenwerking (vanuit drie rollen: initiator, actor en ondersteuner) met behoud van verantwoordelijkheden. Hierdoor wordt het resultaat effectiever, sneller en plezieriger behaald. Voor het managen van de onbekende (samenwerkings-)risico’s heeft het projectteam het High Reliability Organizing concept (HRO) toegepast.

High Reliability Organizing (HRO)

HRO is een volgende stap in effectief risicomanagement. Een investering op HRO is zinvol bij omvangrijke projecten met veel partijen en harde deadlines. Om deze reden leende het project MER en PIP grenscorridor N69 zich perfect voor toepassen dit concept. De kern van HRO is breder kijken, eerder zien en sneller reageren door:

  • Een sterke focus op werkproces en de samenwerking te optimaliseren
  • Te weten wat er speelt achter de schermen bij een ieder
  • Te weten van iemand wat hem/haar beweegt

De adviescombinatie is te werk gegaan vanuit een centrale vraag: wat mag er beslist niet mis gaan? Door zich te verdiepen in de ontwikkeling van gezamenlijke en persoonlijke doelstellingen heeft het team focust op de raakvlakken tussen de verschillende disciplines, kansen voor besparingen en een diep besef van de impact van de planning. De combinatie werkte als een HRO-team door alert en scherp te blijven en ongewenste ontwikkelingen tijdig te identificeren en te managen. Tijdens het gehele project had het team grote aandacht voor risicomanagement 2.0 (relationele en communicatieve risico’s en het managen van houding en gedrag).

Een tastbaar gevolgen van het werken op basis van HRO was de effectieve samenwerking. Het team was enthousiast en had een gezamenlijke focus waardoor de risico’s werden beheerst en faalkosten werden beperkt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.