Dijkversterking Geertuidenberg-Amertak (GEA)

Projectgegevens:

Periode: 2016-2019

Opdrachtgever:  Waterschap Brabantse Delta

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Coen Riemslag
  • Arjen van der Linde
  • Vincent Muis
  • Floris Eenink
  • Lennaart Lamers

Opdrachtomschrijving

Voor de verkenningsfase van het project dijkversterking Geertruidenberg en Amertak (GEA) heeft Tauw in opdracht van Waterschap Brabantse Delta verschillende versterkingsalternatieven onderzocht. In totaal betrof het circa 7 km dijk opgedeeld in 9 dijksecties.

Tauw heeft het waterschap geadviseerd en geholpen met het opstellen van het Voorkeursalternatief (VKA) met effectenbeoordeling (MER). Om te komen tot het VKA zijn alle mogelijke oplossingsrichtingen voor het veiligheidsprobleem geïnventariseerd en teruggebracht tot enkele kansrijke alternatieven. Bij de selectie van kansrijke alternatieven zijn ook de aanleg van dynamische keermiddelen in de Donge en Amertak en een dijkverlegging in de Slikpolder meegewogen.

Het proces kenmerkte zich door het verbinden en verweven van het technische werkspoor, ruimtelijke kwaliteit en het omgevingsproces tot een integraal ontwerpproces.

 

Samenwerking tijdens het project

Tauw heeft een leidende en actieve bijdrage geleverd aan het omgevingsmanagement, waarbij intensief is samengewerkt met de omgevingsmanagers van het waterschap. De participatie met omgeving en belanghebbenden is vormgegeven door middel van informatieavonden en door het opzetten van klankbordgroepen.

Voor de aspecten techniek en ruimtelijke kwaliteit is Tauw in dit project een nauwe samenwerking aangegaan met de bureaus HKV Lijn in Water en H+N+S Landschapsarchitecten. Daarmee zijn de landschappelijke karakteristieken en effecten in beeld gebracht en is het vernieuwde ontwerpinstrumentarium (OI2014v3) toegepast.

Door de intensieve en nauwe samenwerking tussen de projectteams van Tauw en het waterschap is gedurende het project een vertrouwensband ontstaan tussen de beide partijen. Het eindproduct, de Nota VKA, inclusief MER, is volgens planning opgeleverd tot zeer grote tevredenheid van het waterschap.

 

Resultaat van het project

In het project heeft Tauw pro-actief de projectbeheersing voor de verkenningsfase opgepakt, waaronder de planning, risicobeheersing, kwaliteitscontrole en het contract-, project- en financieel management. Daarbij is actief gestuurd op de aspecten tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en informatie om zo tijdig en volgens afspraak de gevraagde producten te leveren. Tussentijds is de voortgang aan het waterschap besproken en de voortgang, afwijkingen en acties om te borgen dat de uitvoering van de opdracht voldoet aan de eisen vanuit het waterschap en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het resultaat van de opdracht is een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld VKA, voorzien van een effectenbeoordeling. Resultaat van de deelstudie naar de dynamische keermiddelen was dat in de huidige fase geen uitsluitsel gegeven kan worden over de haalbaarheid van dergelijke keermiddelen.

 

 

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.