Duurzame bodemsanering voor Stichting Bodemsanering NS, Bilthoven

In 2010 werd Tauw door Stichting Bodemsanering NS (SBNS) gevraagd deel te nemen aan een brainstorm voor de toepassing van hernieuwbare energiebronnen in een bodemsaneringsproject in Bilthoven. Het project betreft een ‘in situ’-stimulatie van biologische afbraak van een verontreiniging met minerale olie.

Hoewel het bestek voor de sanering van deze minerale olie verontreiniging al geschreven was en het werk reeds was aanbesteed aan een aannemer (HMVT) en een milieukundig begeleider (Tauw), wilde SBNS voorafgaand aan de sanering tijd besteden aan de 'vergroening' van het uiteindelijke ontwerp. De doelstellingen voor duurzame veranderingen van het eerdere ontwerp waren het verkorten van de saneringsperiode, het toepassen van hernieuwbare energie en het verminderen van de energievraag.


Na de brainstormsessie met SBNS, de aannemer en Tauw werd de haalbaarheid van een aantal opties beoordeeld door Tauw. In een uitgebreide haalbaarheidsstudie zijn drie ideeën nader uitgewerkt: 

  • De toepassing van een zonneboiler om de bodem met warmtewisselaars te verwarmen. Met deze techniek wordt de saneringsperiode verkort (stimuleren biologische activiteit en afbraaksnelheid, oplosbaarheid en vervluchtiging)
  • De installatie van (PV-) zonnecellen voor de energievoorziening van de pompen en de PLC
  • De installatie van een windturbine voor directe persluchtproductie (pneumatische energie)
De studie en het ontwerp toonden aan dat bij een beperkte energievraag en een kleine extra financiële inspanning, de toepassing van zonnecellen, een zonneboiler en windturbines technisch haalbaar is.

Vervolgens heeft Tauw de technische specificaties van de sanering herschreven, waarna de aannemer startte met de aanleg van het systeem. Het systeem is operationeel sinds april 2012 en is zelfvoorzienend. Enkel de windturbine nog moet worden geïmplementeerd (in 2013). De bodem rond de warmtewisselaars is al 5 °C warmer dan de omgevingstemperatuur. Het systeem functioneert naar behoren. Naar verwachting duurt de sanering tot 2016.

Dit bodemsaneringsproject heeft de drie P's (People, Planet & Profit) op innovatieve wijze geïmplementeerd:

  • People: verbetering van de technische haalbaarheid en verlaging van de saneringsduur
  • Planet: vermindering van het energieverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie. Energie wordt gebruikt op het moment dat het voorhanden is en daar is het type sanering op afgestemd
  • Profit: de extra investering voor de duurzame onderdelen is financieel haalbaar 
Al met al heeft dit project een unieke combinatie van duurzame technieken opgeleverd en is een demo-site ontstaan waar kennis en ervaring kunnen worden opgedaan en uitgewisseld. Het zelfvoorzienende systeem als geheel is uiterst geschikt voor afgelegen gebieden, zoals stortplaatsen en olievelden, maar ook de separate onderdelen van dit systeem kunnen worden ingebouwd bij andere ‘in situ’-projecten om bodemsaneringen een groener karakter te geven.


Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.