Smart Cities

Smart cities ontlasten het milieu en verbeteren de kwaliteit van leven. In de slimme stad staan nieuwe digitale toepassingen centraal, die de stad schoner, veiliger en duurzamer maken. Innovaties als serious gaming, augmented & virtual reality of TRIMS worden ingezet om stad én dorp slimmer en duurzamer te ontwerpen.

Serious gaming voor klimaatadaptatie 

Serious Gaming platform Tygron brengt het effect van klimaatadaptatie op een leuke manier dichterbij. Met deze nieuwe software is het onder meer mogelijk om klimaatstresstesten te combineren met serious gaming. Tijdens de game leren spelers hoe het klimaat verandert. Ze moeten klimaatdoelen halen en daarbij rekening houden met verschillende stakeholders.

De virtuele stad waarin de speler zich bevindt, verandert in het beeld van de toekomstige stad. Daarmee is de impact van klimaatverandering direct zichtbaar.

Meer over serious gaming

 

Augmented reality bij de energietransitie

Hoe word je CO2-neutraal in 2030? Dat vroeg de gemeente Barendrecht zich ook af. Om genoeg draagvlak onder bewoners te creëren, ontwikkelde Tauw een augmented reality app. In de app zien inwoners welke keuzes ze kunnen maken voor alternatieven van aardgas.

Tijdens een infoavond gingen ze met elkaar en de gemeente in gesprek over welk alternatief hun voorkeur heeft. De wijkbewoners waren zeer te spreken over de avond én de app.

AR toepassing bij energietransitie

 

Gasloos verwarmen met riothermie

Met riothermie worden zwembaden, huizen en kantoren duurzaam verwarmd en gekoeld. De technologie wint thermische energie terug uit afvalwater, dankzij een warmtewisselaar om het riool. In Wezep werd dit al toegepast. De aardappelfabriek van CêlaVíta loost daar veel warmte in het riool.

Met die warmte stookt Amfius zwembad De Veldkamp gasloos. Een jaarlijkse besparing van 230.000 m3 gas, resulterend in 410 ton minder CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van maar liefst 58 huishoudens.

Meer over riothermie

 

TRIMS - Managementsysteem RBO

Als beheerder heb je een duidelijk doel voor ogen: veiligheid, duurzaam beheer en onderhoud en vooral geen onnodige kosten. Daarom komt Tauw met TRIMS. Het informatiemanagementsysteem ondersteunt beheerders bij het opstellen van risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen (RBO).

Het systeem organiseert en structureert alle relevante projectdata, en verbanden tussen deze data, op een overzichtelijke manier. TRIMS is inmiddels toegepast in projecten voor diverse waterschappen en Rijkswaterstaat, in bijvoorbeeld vaargeulen, uiterwaarden en oevers.

Meer over TRIMS

 

 

 

Meetinstrumenten

Meetinstrumenten helpen Tauw en haar opdrachtgevers om onder meer circulair te bouwen, waterbeheer toekomstbestendig te maken, natuurwaarden in kaart te brengen en objecten veilig te beheren. Tauw gebruikt hiervoor diverse instrumenten, zoals machine learning, XRF, GIM en drones.

 

Slim waterbeheer met machine Learning

Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die computers in staat stelt om zelf te leren, zonder dat daar menselijke programmering voor nodig is. Hiermee ontstaat een kans voor het waterbeheer, want bij gebiedsoverstijgende watervragen ‘verdrinken’ mensen al snel in de hoeveelheid modeldata. 

Machine learning biedt de uitkomst om het waterbeheer toekomstbestendig te maken. Bovendien zorgt het voor energiebesparing en levensduurverlenging van gemalen en kunstwerken. Dit bespaart uiteindelijk kosten.
 

XRF Scanner - Sensoren & drones

XRF geeft een snelle indicatie van de kwaliteit van grond- en bouwstoffen. Het apparaat is inzetbaar voor onderzoek naar zware metalen bij land- en waterbodemonderzoek. Uit een pilot met omgevingsdienst DCMR bleek dat de meetresultaten van deze metalen met de XRF gelijkwaardig waren aan laboratoriumresultaten.

Dat betekent dat de XRF een duidelijke indicatie geeft van de kwaliteit van grond- en bouwstoffen. DCMR is enthousiast over de snelheid waarmee inzicht wordt verkregen in de kwaliteit.

Lees meer over een pilot XRF

 

TRIMS - Managementsysteem asbest

Het vernieuwende TRIMS is een informatiemanagementsysteem dat de aanwezigheid van asbest in objecten vastlegt. De eigenaar van een gebouw met asbest weet met dit meetinstrument snel welke maatregelen hij (op termijn) moet nemen om het object veilig te gebruiken. TRIMS Asbest wordt al in de praktijk toegepast.

Bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat voor het beheer van kunstwerken als sluizen, bruggen en tunnels.

Meer over TRIMS

 

RECONECT - kennisuitwisseling monitoring rivieren

RECONECT staat voor ‘Regenerating ECOsystems with Nature based solutions for hydro-meteorolical risk reduction.’ In dit Europese project werken 37 internationale partners samen om de ‘best management practices’ van het monitoren van rivieren uit te wisselen. Tauw is verantwoordelijk voor de kennisuitwisseling over natuurgebaseerde oplossingen die zijn aangetoond in EU-landen en door casestudies uit Thailand, Taiwan, Australië en Brazilië. Doel is onder andere het verminderen van risico’s op overstromingen en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Meer over het RECONECT project

 

Green infrastructure

Bij green infrastructure wordt de natuur beschermd door deze te integreren in de ruimtelijke ordening. Tauw komt onder meer met toepassingen als Engineering with Nature, het duurzame fietspad en de Energy Wall. 

 

Engineering with Nature / SoSEAL

SoSEAL stimuleert natuurlijke bodemvormende processen door de in de natuur voorkomende podzolgronden kunstmatig na te bootsen. Door de interactie van ingebrachte metalen als aluminium en ijzer met organisch materiaal vormt zich in de zandlaag een neerslag, die de porositeit en doorlatendheid reduceert: een bodembeschermende maatregel. Het tegengaan van kwel, voorkomen van ‘piping’ bij dijken, reparatie van lekke waterbassins, ondergrondse infrastructuur, onder- en achterloopsheid bij kunstwerken en natuurlijke waterpartijen zijn enkele mooie toepassingsgebieden van SoSEAL. Meer over SoSEAL

 

Fietspad van de toekomst

Een fietspad dat verwarmd is, zodat zout strooien niet nodig is. Waarlangs een bij-vriendelijke berm ligt, energiezuinige verlichting en groen om hittestress te voorkomen. En waaronder overtollig water wordt opgevangen.

De provincie Gelderland zag in dit toekomstbestendige fietspad van Tauw een mogelijkheid en heeft toestemming gegeven voor de aanleg ervan. Restwarmte van papierfabriek Parenco houdt het fietspad vorstvrij. In de uiterwaarden is zout strooien niet toegestaan. Daarmee is deze oplossing ook toekomstbestendig én duurzaam. Meer over dit project

 

Energy Wall langs de N470

Tauw heeft al diverse energie-innovaties uitgewerkt. Eén daarvan is de Energy Wall. Dit geluidsscherm houdt niet alleen geluid tegen, maar wekt ook nog eens zelf energie op om stoplichten en lichtpalen langs de weg van energie te voldoen. Daarbij is gebruik gemaakt van een gelijkspanningsnetwerk, de DC-grid.

De Energy Wall , inclusief zonnepanelen en kleine windmolens, komt langs de N470. Dit is een weg waar innovatieve oplossingen voor energiebesparing en -opwekking worden toegepast. Deze innovatie won de publieksprijs van De Vernufteling 2018/2019  Meer over de N470

 

Datavisualisatie

Het kan soms best lastig zijn om gegevens voor je te zien. Daarom gebruikt Tauw verschillende methodes om data op interactieve wijze weer te geven. Op die manier zien stakeholders wat en hoe iets gaat veranderen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld augmented reality (AR) en virtual reality (VR) om modellen tot leven te brengen.

 

Ontwerp en advies met AR & VR

Met virtual reality (VR) en augmented reality (AR) gaat een wereld voor je open. Ook in de ingenieurswereld leveren VR en AR vele voordelen op. Zo kan VR en AR meer inzicht geven in de bodem. Met deze 3D-modellen is het mogelijk om kabels, leidingen, verschillende grondlagen en bodemvervuiling ondergronds weer te geven.

Hiermee is een integraal bodembeleid binnen handbereik: belanghebbenden worden deelgenoot van het proces. Zo kan iedereen erover meedenken. Meer over AR/VR

 

 

3D Conceptual Site Modelling

Een Conceptual Site Model is een schematische weergave van de ondergrondse situatie. Die interpretatie van bijvoorbeeld boringresultaten en de omgevingscontext (zoals grondwaterstroming) zijn complex. Met het 3D Conceptual Site Model kan de bodemadviseur basisinformatie van alle kanten bekijken.

Door het model wordt beter inzichtelijk welke kennishiaten er zijn, op basis waarvan Tauw aanvullend onderzoek uitvoert. Het resultaat is een compleet en duidelijk beeld van wat zich in de bodem afspeelt.

 

Soil Contamination

De bodem kan soms behoorlijk vervuild zijn. Zo kunnen er rond een tankstation allerlei gevaarlijke stoffen de bodem in verdwijnen. Om inzichtelijk te maken waar deze stoffen zich precies bevinden, uit welke lagen de bodem is opgebouwd en hoe groot de vervuiling is, gebruikt Tauw virtual reality (VR).

Hiermee kan elke betrokkene zien hoe groot de vervuiling in het betreffende gebied is. Zo verlopen gesprekken over de vervuiling en benodigde techniek eenvoudiger.

 

TEGSIS - soilviewer

Op industriële sites vinden continu ontwikkelingen plaats waarbij werknemers of aannemers in contact komen met de bodem. Een zo actueel mogelijk beeld van de situatie onder het maaiveld is altijd belangrijk. In de online omgeving van TEGSIS Soil Viewer worden data en bodemonderzoeken overzichtelijk weergegeven.

Zo zie je in één oogopslag de kwaliteit van de (water)bodem of het grondwater op locatie. Op de overzichtskaart kun je bemonsteringspunten bestuderen of zelf een aantal meetpunten selecteren. 

 

Visualiseren beschermde natuurwaarden met de Ecoviewer

De Ecoviewer is een handige webtool die snel en eenvoudig beschermde natuurwaarden binnen een gebied in beeld brengt. In slechts enkele klikken komt in beeld waar en welke beschermde planten- en diersoorten in een bepaald gebied worden verwacht of juist uitgesloten.

Door op het juiste moment van de gewenste gegevens op de hoogte te zijn, verlopen projecten als nieuwbouw, verbouw of een evenement in de toekomst beter. Meer over de ecoviewer

 

Inspired by Tauw

Tauw zet graag innovatieve technische denkkracht van medewerkers in, om bedrijven met nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Dit geeft aan dat Tauw een adaptieve organisatie is die snel kan inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een mooi voorbeeld hiervan is de lancering van Amfius.

 

Amfius - Uw partner in energietransitie

duurzame innovaties van Tauw: Amfius warmtewinnaarTauw Group heeft in maart 2019 een innovatieve scale-up gelanceerd: Amfius. Amfius is projectontwikkelaar voor het realiseren van projecten waarin lokale (rest)warmte als vervanger van aardgas wordt ingezet. Hiermee verwarmt en koelt de onderneming openbare objecten als zwembaden, scholen en zorgcomplexen. Door deze lokale aanpak voorziet Amfius op gasloze wijze in de lokale warmte- en koudevraag. Bezoek de website van Amfius

Meer innovaties van Tauw


Shoreliner - meest duurzame havenproject

Zwerfvuil en plastic in onze zeeën en oceanen brengt onszelf, dieren en de omgeving in gevaar. Daarom ontwikkelde Tauw samen met partners de Shoreliner. De Shoreliner vangt drijfafval in de haven voordat het in zee terechtkomt. Het vangsysteem drijft op natuurlijke wijze macroplastics en drijfafval bijeen.

De Shoreliner wordt nog doorontwikkeld om de hoeveelheid drijfvuil te verminderen, het opgevangen drijfvuil zoveel mogelijk te recyclen en mens en dier een gezondere leefomgeving te bieden.

Meer over de shoreliner

 

Grass2Grit - duurzaam alternatief voor strooizout

duurzame innovaties: grass2grit alternatief strooizoutWat is een duurzaam alternatief voor strooizout? Tauw ondersteunt en adviseert de provincie Noord-Holland bij het inzetten van grassap uit bermen tegen gladheid. Het gemaaide bermgras wordt verzameld, opgewerkt en geperst om grassap en grasvezels te scheiden. Door het grassap te sproeien op wegen en fietspaden, wordt gladheid op een natuurlijke manier bestreden. Het werkt direct en is daardoor effectiever dan strooizout. Op de N504 begint Noord-Holland met een proef.

Meer over Grass2Grit

 

Equiash - toepassing van bodemassen

Al meer dan 25 jaar gebruiken Nederlandse bedrijven as in de bodem als constructiemateriaal. Maar de monitoring en het onderhoud voor de lange termijn zijn niet aantrekkelijk voor de eigenaar van de constructie en is vaak niet duurzaam. Daarom investeerde Tauw in het proces om bodemas voor de lange termijn milieuvriendelijk en stabiel te maken. Dit zorgt voor een 100% vrij toepasbaar constructiemateriaal en noemen we EquiAsh. Zo is het materiaal stabiel onder atmosferische condities.

 

Duurzame innovaties toepassen binnen uw organisatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.