Ecologische advisering kunstlijnzorg suppletieprogramma Rijkswaterstaat

Projectgegevens:

Periode: november 2018 - februari 2022

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Betrokken Tauw adviseur: Frank Aarts

Opdrachtomschrijving

Rijkswaterstaat beschermt Nederland tegen overstromingen. Dat gebeurt met structureel onderhoud aan de Nederlandse kust. Zo versterken we de Nederlandse kust jaarlijks met gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand. TAUW verzorgt voor deze werkzaamheden voor vier jaar advieswerk ten aanzien van de natuurwet- en regelgeving, om alle ecologische risico’s vroegtijdig in beeld te hebben, voordat de uitvoering start.

Jaarlijks worden grote hoeveelheden zand gesuppleerd langs de Nederlandse kust om overstromingen te voorkomen. Voordat gestart kan worden met uitvoering van suppleties, dienen de (ecologische) risico’s in beeld te worden gebracht en de eventueel benodigde vergunningen te worden verkregen. De Wet Natuurbescherming is voor RWS Kustlijnzorg een belangrijk onderdeel ten aanzien van deze voorbereidende werkzaamheden.

 TAUW heeft onder andere de volgende ecologische advieswerkzaamheden uitgevoerd:

  • Adviseren op het gebied van ecologie ten behoeve van alle kustfundamentsuppleties door alle natuurvereisten inzichtelijk te maken
  • Opstellen borgingsdocumenten voor de natuurvereisten t.a.v. de kustfundamentsuppleties
  • Helpen bij het opstellen van de natuurbeschermingsvergunning voor de winning van zand ten behoeve van onderhoud aan de Hondsbossche Pettemer Duinen
  • Adviseren rondom de stikstofproblematiek in relatie tot de Natura 2000-gebieden ten tijde van het vallen van het Programma Aanpak Stikstof
  • Reviewen van werkprotocollen die ten tijde van de uitvoering door de aannemers worden opgesteld
  • Deelnemen aan risicosessies

 

Voor iedere suppletie stelt TAUW voor Rijkswaterstaat een zogenaamd borgingsdocument op, waarbij per relevant (milieukundig) aspect wordt beschreven of er ecologische risico’s zijn. Zo ja, dan beschrijft TAUW wat die risico’s inhouden, hoe hier mee omgegaan kan worden in het contract of tijdens de aanlegfase, en of eventueel een ontheffing/vergunning noodzakelijk is.

In deze borgingsdocumenten wordt aandacht besteed aan de natuurrisico’s als gevolg van technische en milieukundige aspecten, zoals de vaarroute tussen zandwinvak en suppletielocatie, de ligging van schelpenbanken, de korrelgrootte van het te suppleren zand en de aan- en afvoer van materieel. Op deze manier worden de specifiek ecologische risico’s per suppletie geborgd en kunnen deze als input worden meegenomen in het indicatieve ontwerp, als contractstuk voor de aannemer of als randvoorwaarde tijdens de aanlegfase.

Naast inschatting van de ecologische risico’s bij de uitvoering, is door TAUW meegewerkt om het risico omtrent stikstofdepositie als gevolg van de suppleties te beheersen. Met de uitspraak van de Raad van State waarbij een streep werd gezet door het landelijke Programma Aanpak Stikstof vormde dit ook voor de kustfundamentsuppleties een acuut risico voor de uitvoering. TAUW heeft meegewerkt met het vormgeven van een werkwijze om dit risico flink te reduceren.

 

Samenwerking tijdens het project

Aangezien het hier om een meerjarig contract gaat, hebben we hier de mogelijkheid gehad veel tijd te besteden aan een professionele samenwerking. Daar is inmiddels sprake van: we weten elkaar moeiteloos te vinden en hebben veel oog voor elkaars belangen. Dat werkt erg prettig samen.

 

Resultaat

Rijkswaterstaat: "De werkzaamheden van TAUW op het gebied van ecologie en de borging van ecologische risico’s zijn naar tevredenheid voltooid binnen de in het contract gestelde termijn en in overeenstemming met de gestelde kwaliteitseisen."

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.