Engineering Parallelweg N214 Noordeloos-Minkeloos

Projectgegevens:

Periode: juni 2018 – heden

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

Betrokken Tauw adviseurs:

 • Ewout Vossebeld
 • Brian Abel 
 • Richard Veldkamp 
 • Tom Hijnekamp 

Opdrachtomschrijving

In het kader van de doorstroming en de verkeersveiligheid wordt ten zuiden van de N214 tussen de rotonde Grote Waard/N214 en de kruising Minkeloos/N214 een parallelweg voor landbouwverkeer gerealiseerd. Landbouwvoertuigen gaan van de hoofdrijbaan af en fietsers tussen Noordeloos en Minkeloos rijden eveneens over de parallelweg. Onderdeel van het project is ook de realisatie van een R-Net bushalte, inclusief bijbehorende carpoolplaats aan de zuidzijde van de rotonde Grote Waard/N214. Belangrijk raakvlak is het Groot Onderhoud van de N214 dat eerder in uitvoering gaat. Ook in verband met ruimtelijke procedures, grondverwerving en voorbelasting verwacht de provincie met de uitvoering van de parallelweg op zijn vroegst te starten in 2023.
 
De volgende onderdelen zijn en worden in het kader van het project uitgevoerd:

 • landmeetkundige inmeting
 • geotechnisch onderzoek, advies/berekening voorbelasting en fundatie parallelweg
 • milieukundig onderzoek (bodem, waterbodem en asfalt)
 • verhardingsadvies
 • coördinatie kabels en leidingen
 • onderzoek Flora en Fauna; weidvogelcompensatie
 • onderzoek Niet Gesprongen Explosieven
 • verkennend archeologisch onderzoek
 • inventarisatie en aanvragen vergunningen
 • verlichtingsplan
 • watertoets en watercompensatie
 • berekening en ontwerp duikers
 • quickscan schadegevoeligheid
 • oriënterend akoestisch onderzoek
 • oriënterend onderzoek luchtkwaliteit
 • oriënterend onderzoek externe veiligheid
 • dubocalc-berekening huidige situatie (CO2)
 • ontwerp (landschaps-/beplantingsplan, waterhuishouding, VO, DO, bestekstekeningen)
 • risicomanagement
 • duurzaam GWW-sessie en definieren duurzaamheidsmaatregelen
 • RAW-bestek
 • aanbesteding

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen TAUW en Provincie Zuid-Holland loopt goed. Daarnaast wordt goed afgestemd met andere belangrijke stakeholders, zoals het waterschap, grondeigenaren, pachters, Shell (tankstation) en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

De provincie heeft TAUW gevraagd om de engineering voor het RAW-bestek en de aanbesteding te begeleiden. In deze fase is specifiek aangestuurd op een duurzaam ontwerp waarbij volop rekening wordt gehouden met de bestaande natuurwaarden. De provincie ervaart de samenwerking met TAUW als accuraat en doeltreffend met een oog voor prettige samenwerking in een breed belangenspectrum.”

Provincie Zuid-Holland

 

Resultaat

Vanwege de slappe grondslag ter plaatse, is een van de belangrijkste uitdagingen bij het project de wijze van voorbelasting en het stabiel krijgen van de taluds naar de watergang tussen de parallelweg en de weilanden. Daarnaast is de compensatie van de bestaande weidevogelpopulatie op de benodigde gronden in de directe omgeving een belangrijk aandachtspunt.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.