Externe risicodialogen voor een klimaatbestendiger Den Haag

Projectgegevens:

Periode: november 2020 - november 2021

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Betrokken TAUW adviseurs: 

 • Edwin van der Strate
 • Leon Valkenburg
 • Yigall Schilp
 • Barbara Bekhof
 • Batoul Mesdaghi

 

 

Over het project

De gemeente Den Haag werkt aan het klimaatbestendiger maken van de stad, en wil belangrijke externe stakeholders in je stad onderdeel maken van de aanpak. In het voortraject hebben wij aan de hand van een interne dialoog de ambities voor de ‘Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig’ opgesteld. Wij hebben daarom voor de gemeente Den Haag externe dialogen georganiseerd, om inzicht te krijgen in risico’s, kansen, gevolgen en het acceptatieniveau van externe stakeholders in de stad.

Dit hebben wij in een vijftal online sessies gedaan met de volgende partijen.

 • Woningbouwcorporaties: Staedion, DUWO, Haag Wonen, Vestia, Arcade Wonen, Hoogheemraadschap Delfland.
 • Beleggers: Bouwinvest, a.s.r. Real Estate, Altera, CBRE Global Investors, DGBC, Vesteda.
 • Bovengrondse infrastructuur: vervoersbedrijven (HTM, ProRail), Veiligheidsregio Haaglanden
 • Nutsbedrijven: Stedin, Eneco, Celinex Telecom, Dunea, Hoogheemraadschap Delfland.

Samenwerking tijdens het project

Ter voorbereiding van ieder dialoog hebben we met de gemeente Den Haag afstemmingsoverleggen gehad over de doelen, opzet van de dialoog, en de partijen die we willen uitnodigen.

Per partij is inzicht verkregen over behoeften, knelpunten, en mogelijkheden om samen te werken met de gemeenten op het vlak van klimaatadaptatie. Enkele voorbeelden:

 • Bij de dialoog met woningbouwcorporaties was er bijvoorbeeld behoefte aan kennis over mogelijke maatregelen, hun financiering, en een stappenplan om tot een afweging te komen tussen ‘hotspots’: hoe maak je nou snel een analyse op basis van informatie die bekend is tussen klimaatrisico’s en oplossingen die deze tegengaan?
 • Beleggers: voor twee locaties in de gemeente zagen beleggers mogelijkheden om klimaatadaptieve pilots op te starten met de gemeente, en verder te zoeken naar nog meer kansrijke locaties.
 • Bereikbaarheid: de Veiligheidsregio en de gemeenten gaan ruimtelijke maatregelen en conceptregels voor de omgevingsvisie met elkaar afstemmen.
 • Nutsbedrijven: nieuwe ondergrondse profielen zijn nodig in de verdichtende stad. Gezamenlijk zal een pilot opgestart worden.

Resultaten

Den Haag is een van de eerste gemeenten die met deze brede reeks aan partijen dialogen heeft gevoerd.

Uit iedere dialoog zijn potentiële vervolgstappen en projecten gekomen waar in een later stadium met stakeholders mee kan worden samengewerkt.

Dit was voor ons een van de eerste reeksen aan externe dialogen die we hebben begeleid. Inmiddels hebben wij ruime ervaring met het voeren van interne dialogen. Bij elk gesprek doen we weer nieuwe ervaringen en inzichten op, waar we ook zelf veel van leren. Deze ervaring kunnen we weer bij andere gemeenten toe passen om gelijksoortige dialogen te organiseren met externen.

 

Klimaatadaptieve stadontwikkeling

Voor álle projecten in de stad is het belangrijk dat klimaatadaptatie een rol krijgt. Bij grootschalige en kleinschalige nieuwbouw, bij renovatie van wijken, in de openbare ruimte en op bedrijventerreinen. De crux is om de juiste ingang te vinden in het proces, aan te sluiten bij klimaatstresstesten en risicodialogen, en te zorgen voor meerwaarde in het project.

Lees verder

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.