Planvorming Flevokust

Van 2009 tot en met 2011 heeft Tauw in opdracht van Van der Wiel planontwikkeling B.V. het MER en bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling van Flevokust mogelijk te maken.

In die periode heeft Tauw samen met alle actoren (provincie, gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat) gezocht naar een optimale invulling vanuit natuur, geluid- en verkeershinder, grondexploitatie, etc. In de loop van 2011 hebben de gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam de ontwikkeling van Flevokust opgepakt.

In 2012 is besloten tot andere inrichting met een bedrijventerrein en een binnenhaven, waarvoor de IJsselmeerdijk landinwaarts verlegd moet worden. Om dit veilig te kunnen realiseren en met voldoende draagvlak, heeft Tauw intensieve afstemming gezocht met de betrokken partijen (gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, gemeente Lelystad, provincie Flevoland) en bevoegd gezag (Waterschap Zuiderzeeland). De uitdaging was een ontwerp te realiseren waarbij bedrijfseconomische exploitatie van het bedrijventerrein is gewaarborgd én een dijkontwerp veilig was. In diverse werk-, ontwerp- en risicosessies met betrokken partijen is het verleggingsontwerp vorm gegeven.

In opdracht van de gemeente Lelystad heeft Tauw het dijkomleggingsplan (projectplan Waterwet) opgesteld, inclusief ontwerp en bestek en diverse werkzaamheden daar omheen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.