Functioneel ontwerp upflow defosfatering voor Waternet

Projectgegevens:

Periode: 2021

Opdrachtgever: Waternet

Betrokken TAUW adviseurs: 

 • Lennaart Lamers 

 

 

Over het project

Waternet heeft een opgave om de waterkwaliteit in diverse waterlichamen te verbeteren zodat deze  voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarvoor is in veel waterlichamen een verlaging van de externe fosfaatbelasting noodzakelijk. Een bestaande techniek om de fosfaatbelasting te verlagen is coagulatie met ijzerchloride. IJzerchloridedosering kent echter verschillende nadelen, waaronder transport en opslag van gevaarlijke stoffen. Ook is de techniek niet bij elke waterkwaliteit toepasbaar. Alternatieve technieken voor dergelijke opgave met relatief lage fosfaatgehalten en hoge debieten zijn niet ruim voorhanden. Vanuit Waternet is daarom een nieuwe techniek ontwikkeld: upflow-defosfatering op basis van adsorptie/filtratie. Bij deze techniek wordt het fosfaat gebonden door een filterlaag met ijzerzand of ijzergranulaat. Een eerste pilotinstallatie met deze techniek functioneerde niet naar behoren. Daarom was er behoefte aan een functioneel ontwerp met optimalisatievoorstellen voor de innovatieve upflow-defosfateringsinstallatie.

Werkzaamheden van TAUW

 • Analyse waterkwaliteit en waterkwantiteit influent
 • Risicosessie en risicodossier voor de ontwerp-, realisatie en bedrijfsfase van een upflow-defosfatering
 • Systeemanalyse voorfilters
 • Functioneel ontwerp voor een grootschalige upflow-defosfateringsinstallatie (maximumcapaciteit 25 m³/min)
 • Globale kostenraming
 • Kritische review op ontwerp pilotinstallatie Zwemlust

 

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

In een startoverleg zijn voortraject en knelpunten besproken. In een risicosessie zijn de belangrijkste risico’s voor het ontwerp en realisatie bepaald. Ontwerpoplossingen waren onder meer nodig voor verstopping en opbreken van het filterbed.

Bij de werkzaamheden is het dubbele doel van het ontwerp in het oog gehouden: het moet een bijdrage leveren aan zowel optimalisatie van het ontwerp van de pilotinstallatie als de beoogde grootschalige toepassing van de innovatieve upflowtechniek. Tijdens de werkzaamheden was sprake van nauwe afstemming en uitwisseling van informatie tussen de projectteams van Waternet en TAUW.

Wat is het resultaat van dit project?

Op basis van het doorlopen proces zijn in het uiteindelijke functioneel ontwerp enkele optimalisaties doorgevoerd:

 • Toevoeging voorfiltragestap
 • Optimalisatie mengverhouding filterzand en ijzerzand/ijzergranulaat
 • Optimalisatie opbouw filterbed
 • Terugspoelmogelijkheden filterbed
 • Robuuste uitvoering (terugvaloptie om filter downflow te bedrijven)

Mede op basis van het functioneel ontwerp is een nieuwe pilotinstallatie gerealiseerd. Uit intensieve monitoring in het eerste bedrijfsjaar blijkt dat goede rendementen zijn behaald en dat de ontwerpoplossingen afdoende zijn geweest om verstopping en opbreken van het filterbed te voorkomen.

 

Quote van Waternet

"Voor de ontwikkeling van het functioneel ontwerp is de ervaring van TAUW en Waternet gebundeld. De projectleider van TAUW was tijdens de opdracht gedeeltelijk gedetacheerd bij Waternet, waardoor de overleglijnen kort waren en de uitwisseling van kennis en gegevens doelmatig verliepen. TAUW was flexibel op het moment dat de opdracht door voortschrijdend inzicht deels veranderde. De projectleider gebruikte ook de inzet van andere medewerkers binnen TAUW  om meer kennis in te brengen.

Het door TAUW geleverde product beschrijft op heldere wijze het functionele ontwerp voor de DFI Spiegelplas. Er worden meerdere opties gegeven voor gevoelige en kostbare onderdelen, met name de voorfilters. Een aanpassing ten opzichte van een eerder ontwerp van Waternet is een filterbedopbouw dat zowel upflow als downflow mogelijk maakt. Hierdoor kunnen procesrisico’s verkleind worden en de levensduur van de DFI verlengd. Ook is geadviseerd het filteroppervlak te vergroten om optimale procesbeheersing en beheer en onderhoud mogelijk te maken."

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze referentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.