Gemeentelijk rioleringsplan, basisrioleringsplan en stresstesten Nieuwkoop

Projectgegevens:

Periode: april - december 2020

Opdrachtgever: gemeenten Nieuwkoop

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Gwendolijn Vugs

  • Thijs Nix

  • Jody Hofstede-Elzinga

  • Ruben Keizer

  • Martin Stekelburg

Opdrachtomschrijving

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en basisrioleringsplan (BRP) van gemeente Nieuwkoop moesten geactualiseerd worden. In het GRP zijn beleidskeuzes over de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater opgenomen. In het BRP wordt het functioneren van het rioolstelsel doorgerekend. Beleidskeuzes uit het GRP hebben invloed op de rekenwijze in het BRP. De resultaten uit het BRP vormen op hun beurt belangrijke input voor de verbetermaatregelen in het GRP. Dit is de reden dat de gemeente beide plannen gelijktijdig liet opstellen. Door ook de klimaatstresstesten onderdeel te laten uitmaken van dit project, konden ook deze als input voor het GRP en BRP worden gebruikt.

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft gedurende het project nauw samengewerkt met de gemeente. In een beheerderstoets met gemeente, waterschappen, GGD en veiligheidsregio zijn de resultaten van de stresstesten voor hitte, droogte en wateroverlast getoetst aan de situatie in de praktijk. Tijdens een werksessie, waaraan ambtenaren van de gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland hebben deelgenomen, zijn de ambtelijke ambities bepaald. Vervolgens zijn deze ambities tijdens bestuurlijke werksessies besproken met de commissie ruimte. Tijdens de eerste werksessie hebben we getoetst wat de commissie vond van de ambtelijke keuzes. In de tweede bestuurlijke werksessie hebben wij, op basis van de resultaten van de stresstesten en het BRP, de uitwerking van de keuzes gepresenteerd. Met deze aanpak was er zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak. Uiteindelijk is het GRP als hamerstuk vastgesteld door de gemeenteraad.

Om de interne samenwerking tussen de collega’s die bij het BRP, GRP en stresstesten betrokken waren te versoepelen, zijn tweewekelijkse samenwerkdagen georganiseerd.
 

Resultaat

BRP: In het BRP wordt per kern het functioneren van het rioolstelsel beschreven. Daarnaast zijn de maatregelen uitgewerkt, waarvan een deel onderzoeksmaatregelen zijn om de gegevens uit rioolbeheer te controleren.

Klimaatstresstesten: Kaartmateriaal van de gehele gemeente waarop de knelpunten voor hitte, droogte en wateroverlast inzichtelijk zijn. Met behulp van Tygron hebben wij de benodigde klimaatmaatregelen inzichtelijk gemaakt en deze als maatregelen in het GRP verankerd zowel qua financiële als personele middelen.

GRP: In het GRP zijn de beleidskeuzes over invulling van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater uitgewerkt. Deze zijn vertaald naar onderzoeksmaatregelen, maatregelen voor het tegengaan van wateroverlast in extreme situaties en budgetten voor het verder afkoppelen van verhard oppervlak. Dit alles is opgenomen in een kostendekkingsberekening. Daarbij is ook gekeken naar aanvullende personele capaciteit om alle ambities en bijbehorende maatregelen tot uitvoering te brengen

De resultaten van de stresstesten en het GRP hebben wij visueel gemaakt in een storymap.

“Een prachtig resultaat waarbij de opgave voor de komende jaren helder is. Ook de ruimte om invulling te geven aan de klimaatadaptatie, het grondwater en het hemelwater zijn nu goed meegenomen”, aldus de gemeente Nieuwkoop.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.