Herinrichting Schildersbuurt Bunschoten

Projectgegevens:

Periode: juli 2020 – heden

Opdrachtgever: gemeente Bunschoten

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Hein Veldmaat

  • Yannick Angkotta

  • Niels de Zwijger

 

 

Over het project

De Schildersbuurt in Bunschoten is een woonwijk die grotendeels in de jaren ’60 en ’70  is gebouwd. Het complete rioleringsstelsel in de wijk wordt vernieuwd. De gemeente ziet dit als een bijzondere kans om breder te kijken en maatschappelijk relevante opgaves als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulariteit te integreren in een toekomstbestendige renovatie van de wijk. Dit vraagt om een vernieuwde, integrale manier van werken in de openbare ruimte en voor de gemeente soms ook vernieuwing van beleid. Zo zijn beleidsdoelstellingen van verschillende afdelingen en disciplines met elkaar verbonden in deze herinrichtingsopgave.

Voor de herinrichting van de Schildersbuurt heeft TAUW zorggedragen voor:

  • De integrale visie op de verschillende duurzaamheidsthema’s
  • Het schetsontwerp (SO)
  • Het voorontwerp inrichtingsplan (VO)
  • Het definitieve ontwerp (DO) en bestek; deze fase loopt momenteel nog
  • Aanbestedingsbegeleiding; deze fase loopt nog

Voorontwerp (VO) inrichtingsplan

Inmiddels is het VO gereed. Het ontwerp geeft invulling aan de hedendaagse wensen van de bewoners én maatschappelijk relevante duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit.

Zo realiseren we in totaal 800 m3 waterberging onder de rijbaan, worden daken afgekoppeld en maken we de afstroming van het hemelwater zichtbaar en daardoor beleefbaar in de openbare ruimte.

Ook is er een beplantingsplan opgesteld om de wijk aanzienlijk te vergroenen. De diversiteit aan soorten zorgt voor een kleurrijk beeld door de seizoenen heen en trekt zowel vogels als bijen en vlinders aan. Bovendien zorgt de toename van groen (waaronder de aanplant van nieuwe bomen) voor minder hittestress op warme zomerse dagen en meer grondwateraanvulling in droge periodes. Ook de toepassing van groene parkeerstroken draagt hier aan bij. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid verbeterd dankzij een systeem van geformaliseerd parkeren en het aanbrengen van diverse snelheidsremmende maatregelen in de openbare ruimte. Hierbij is in het plan opgenomen dat bestaande materialen, indien mogelijk, zoveel mogelijk opnieuw worden hergebruikt. Dit geldt niet alleen voor gebakken klinkers, trottoirtegels en banden maar ook voor te kappen bomen die als spelelement terugkomen in de speeltuin.

Om een goede indruk te krijgen hoe de Schildersbuurt er straks uit komt te zien, zijn van verschillende locaties in de wijk 360 graden visualisaties gemaakt.


Samenwerking tijdens het project

De sleutel tot succes lag in de goede samenwerking tijdens dit project. Door integraal met de gemeente samen te werken, komen we samen tot slimmere, haalbare en betaalbare oplossingen. Deze nieuwe manier van samenwerken was een belangrijke ambitie van de gemeente en ligt geheel in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Op deze manier zijn de verschillende afdelingen binnen de gemeente ook beter met elkaar verbonden.

Vanuit een hecht team - bestaande uit TAUW, de gemeente Bunschoten en BUURbook - hebben we met veel ambitie aan deze herinrichtingsopgave gewerkt. Het ontwerp is het resultaat van een intensieve samenwerking en een net zo intensief participatieproces. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar wij denken een zo goed mogelijke balans tussen de ambities en (klimaat)opgaven van de gemeente en de verschillende wensen van bewoners te hebben gerealiseerd. Dit blijkt ook wel uit het draagvlak bij de bewoners, gebruikers en de verschillende gemeentelijke disciplines zoals water, riolering, wegen, verkeer en groen.

“Een belangrijke succesfactor voor dit project was de uitvraag door de gemeente, die was lang in de keten van het ruimtelijk planvormingsproces uitgevraagd en breed in thematiek. Hierdoor ontstaat ruimte voor duurzame stedelijke ontwikkeling en komt onze integrale aanpak optimaal tot zijn recht.” – Hein Veldmaat, projectmanager en duurzaamheidsadviseur bij TAUW

Resultaat van het project

De Schildersbuurt krijgt een enorme ruimtelijke kwaliteitsimpuls, waarmee het de komende decennia weer een toekomstbestendige woonwijk is. Dit project laat zien dat een integrale aanpak loont om duurzaamheidsambities in projecten daadwerkelijk te realiseren.

Integrerend en adaptief werken en een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zien wij als een belangrijke voorwaarde om gedegen afwegingen en ontwerpkeuzes te maken. De komende weken gaan we over tot de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO).

“De gemeente heeft een simpele rioolvervanging gemaakt tot een complexe renovatie van de openbare ruimte in de wijk en is daarbij afgeweken van de gebaande paden. Een sprong in het diepe, gemaakt met het volle verstand, wetende dat ik gesteund zou worden door ter zake kundige mensen en die commitment hebben getoond vanaf de eerste contacten. Het DO kan rekenen op draagvlak bij een groot deel van de bewoners van de wijk en, niet onbelangrijk, het bestuur van de gemeente Bunschoten.”- Aad Voorwinden, projectleider en adviseur Water, Riolering en Wegen bij de Gemeente Bunschoten.

 

 

Whitepaper Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Lees meer over onze 5 + 5 aanpak

Om écht integrerend en adaptief samen te werken en het beste in elkaar naar boven te halen, werken wij in multidisciplinaire flexibele projectteams volgens de 5+5 aanpak. Deze aanpak combineert de opgaven van de verschillende disciplines met de randvoorwaarden voor de beste uitvoering.

Whitepaper aanvragen

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.