Innovatieve sanering en transformatie Volgermeerpolder: van gifbelt naar natuurgebied

Projectgegevens


Periode:
 2001 - 2011
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Tauw projectmanager: Charles Pijls, Carla van der Ham, Gustav Egbring

Opdrachtomschrijving

De Volgermeer, een voormalig veenwingebied van 100 hectare direct ten noorden van Amsterdam,  werd in de 20ste eeuw gebruikt als stortplaats voor grote hoeveelheden chemisch afval. Met de aanwezigheid van meer dan 40 hectare aan chloorbenzeen- en aromatische koolwaterstofverontreiniging in de bodem is de Volgermeerpolder één van de meest vervuilde locaties in West-Europa.

In 2001 kreeg de Adviescombinatie Volgermeer (ACV), een projectconsortium van Tauw en Witteveen + Bos, van de gemeente Amsterdam opdracht voor de sanering en herinrichting van de voormalige vuilstortplaats, waarvan de realisatie tussen 2005 en 2011 plaatsvond.

Natural Cap
De saneringstechniek waar bij de Volgermeer voor gekozen is, bestaat uit het afdichten van de verontreiniging door een innovatieve manier van afdekken: ‘natural capping’.  Bij het ‘natural capping’ concept wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke afdeklaag in plaats van een laag die bestaat uit kunstmatige materialen. In de Volgermeer neemt de natuur, in de vorm van een veenlaag, op termijn de isolerende functie van de kunstmatige bovenafdichting (HDPE folie) over. Veen heeft namelijk bewezen dat het giftig afval veilig kan omsluiten.

Er zijn sawa’s aangelegd om veen te laten groeien. Zolang de veenlaag intact blijft, is de isolatie van het afval verzekerd. Deze oplossing is niet alleen duurzaam en aantrekkelijk vanuit kostenperspectief maar levert ook een aantrekkelijk landschap op.

Werkzaamheden Tauw

De werkzaamheden die plaatsvonden betroffen groot grondverzet, folie/gasdrainage-aanleg, dijkenaanleg, waterbouwkundige werken, elektrotechniek, geodata, grondregistratie, vergunningen management, dataverwerking, data-interpretatie en beheer. Tauw was daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp, directie en toezicht, control, compliance, grondbeheer en registratie GIS-dataverwerking, geotechniek, monitoring en advisering.

Bij het project waren de volgende overheidsorganisaties betrokken: opdrachtgever gemeente Amsterdam, het toenmalige Ministerie van VROM, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gemeente Broek in Waterland. Daarnaast speelde Burgercomité van Broek in Waterland een belangrijke rol.
ACV, en daarmee Tauw, heeft sturing gegeven aan het gehele proces. Naast civieltechnische experts, waterbouwkundigen, milieukundigen en compliance specialisten werkten ook ecologen aan het project. De inbreng en samenwerking voor het project Volgermeerpolder is een goed voorbeeld van een vakkundig uitgevoerde opdracht, met synergie die een groot aantal vernieuwde inzichten heeft opgeleverd op het gebied van natuurlijke isolatie, veenontwikkeling, de aanpak van diepe polders, grootschalige natuurontwikkeling en projectbeheersing.

 

Resultaat van het project

Dit project heeft (vanuit het oogpunt duurzaamheid) de veenontwikkeling in de Volgermeerpolder gestimuleerd, waardoor een prachtig, uniek  natuur- en recreatiegebied is ontstaan met bijzondere diersoorten. Ook levert de herinrichting van de stortplaats een positieve bijdrage aan de CO2-depositie en de bijbehorende klimaataspecten.

Gedurende de gehele ontwerp- en realisatiefase heeft de Volgermeerpolder nieuwe inzichten voortgebracht, die van groot maatschappelijk belang zijn voor de ‘groene’ aanpak van sanering van stortplaatsen in Nederland en ver daarbuiten.

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!