Inrichtingsplan en natuurherstel Landgoed Junne

Projectgegevens

Periode: 2018
Opdrachtgever: a.s.r. real estate
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Jeroen de Jong
  • Eric Versteeg

Over Landgoed Junne

Landgoed Junne ligt in de gemeente Ommen in Overijssel en is met een oppervlakte van circa 1.047 hectare één van de grotere particuliere landgoederen in Nederland. a.s.r. is sinds 2018 eigenaar van Landgoed Junne. De natuur op landgoed Junne bestaat voornamelijk uit bosgebied (ruim 70 %) afgewisseld met onder andere zandverstuivingen, jeneverbesstruwelen en stroomdalgraslanden (langs de Vecht).

Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge

Landgoed Junne is onderdeel van Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge, één van de 166 Natura 2000-gebieden in Nederland. In 2015 is het Natura 2000-beheerplan voor Vecht en Beneden-Regge door de provincie Overijssel vastgesteld. Hierin zijn herstelmaatregelen vastgelegd die nodig zijn voor de instandhouding van de in het aanwijzingsbesluit aangewezen habitattypen en habitatsoorten in dit gebied. De knelpunten die zich op Landgoed Junne voornamelijk voordoen betreffen bebossing en successie, versneld door de depositie van stikstof. In sommige gevallen is ook verdroging een knelpunt.

De rol van TAUW

TAUW was verantwoordelijk voor het opstellen van het benodigd projectplan en het inrichtingsplan voor de uitvoering van de natuurherstel maatregelen op het landgoed, inclusief de projectleiding, de benodigde afstemming met de provincie Overijssel als eerste aanspreekpunt en ondersteuning bij het omgevingsmanagement. Het projectteam van TAUW is aangevuld met specialisten vanuit het Landschap Overijssel, te weten een ecoloog, cultuurhistoricus en landschapsarchitect met de benodigde gebiedskennis o.a. vanuit het Beerzerveld.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen was essentieel voor het welslagen van het project én het beheersen van alle raakvlakprojecten gekoppeld aan het landgoed Junne. Dit vroeg van alle partijen een hoge mate van afstemming, communicatie en een open houding.Fasering en producten

TAUW heeft de maatregelen op het landgoed Junne vanuit het Natura 2000-beheerplan vertaald en uitgewerkt in een projectplan aan de hand van diverse werksessies en veldbezoeken met het projectteam (fase 1 Projectplan). 

Na goedkeuring van de provincie Overijssel op het projectplan hebben we vervolgens met het projectteam het ontwerp van de maatregelen nader uitgewerkt in een inrichtingsplan (fase 2 Planuitwerking). Ter onderbouwing van de maatregelen en de toekomstige uitvoering zijn tevens diverse onderzoeken en inventarisaties uitgevoerd:

  • Onderzoeken: Natuurtoets, NGE onderzoek, cultuurhistorisch onderzoek, vergunningen, geohydrologisch advies
  • Inventarisaties: hoogtemetingen, inventarisatie verbindingszones, inventarisatie exoten

Op dit moment zijn we bezig met fase 3: het opstellen van het uitvoeringscontract en de realisatie van de maatregelen. Ecogroen stelt het RAW bestek op voor de uitvoering van de maatregelen en begeleidt de uitvoering. TAUW vervult de rol van opdrachtgever namens a.s.r.. Wij begeleiden het project en verzorgen de afstemming met a.s.r. en de provincie. De realisatie van de maatregelen op het landgoed staat gepland van september 2021 – voorjaar 2022.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.