Inrichtingsplan zandwinput De Lieter

Projectgegevens:

Periode: april - december 2020 

Opdrachtgever: waterschap Scheldestromen

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Jeroen Gmelig Meyling
  • Jeroen de Jong
  • Rudmer Stoel
  • Pim de Kwaadsteniet

Opdrachtomschrijving

TAUW heeft in opdracht van waterschap Scheldestromen het inrichtingsplan opgesteld voor het verondiepen van de zandwinput de Lieter in Oostburg. Het waterschap heeft deze zandwinput aangekocht om deze te verondiepen en natuurlijk in te richten. Dit gebeurt met baggerspecie die vrijkomt bij het in 2021 geplande, grootschalige onderhoudsbaggerwerk in het Uitwateringskanaal en de Passageule in Zeeuws-Vlaanderen. In het inrichtingsplan staat onder andere beschreven wat het doel is van de herinrichting, hoe dit doel bereikt gaat worden, hoe en wanneer monitoring plaatsvindt en hoe het beheer van de plas met oevers na de realisatie wordt vormgegeven.

Werkzaamheden TAUW:

  • Opstellen van het inrichtingsplan conform de Handreiking Herinrichting Diepe Plassen
  • Advies en verbetervoorstellen voor het bestaande ontwerp en het benodigde beheer en onderhoud voor de plas, eilanden én oevers
  • Controle op de toepasbaarheid van vrijkomende baggerspecie voor verondieping
  • Opstellen van een grondstromenplan op basis van de beschikbare waterbodemonderzoeken, waarbij ook gekeken is naar de toepasbaarheid van PFAS-houdende baggerspecie

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft het inrichtingsplan in nauwe samenwerking met de opdrachtgever opgesteld. TAUW heeft ook het bevoegd gezag, team Handhaving en Vergunningen van het waterschap Scheldestromen, direct vanaf de start tot aan het einde van het project aangehaakt.

Het inrichtingsplan is stapsgewijs opgebouwd en uitgewerkt, van een raamwerk tot de huidige definitieve versie. Elke versie is getoetst bij het waterschap, om er zeker van te zijn of het plan matcht met de afspraken rondom het baggerwerk én of het plan voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en het beleid vanuit het waterschap.

"Tauw heeft binnen een kort tijdsbestek een gedegen inrichtingsplan opgesteld voor het verondiepen van voormalig zandwinput de Lieter te Oostburg. De deskundigheid, ervaring en betrokkenheid van de adviseurs heeft er voor gezorgd dat het inrichtingsplan aan de vigerende wet- en regelgeving voldoet en daarnaast ook praktisch uitvoerbaar is", aldus Luuk Frijters, projectleider van het team ingenieursbureau van waterschap Scheldestromen.

Resultaat

Het resultaat is een door het bevoegd gezag goedgekeurd Inrichtingsplan conform de Handreiking Herinrichting Diepe Plassen. Aan de hand van dit plan kan het waterschap in 2021, voor de start van de verondieping van de plas, een melding doen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het inrichtingsplan is namelijk een verplicht onderdeel bij deze melding.

De natuurlijke inrichting van de zandwinput zal in 2021, vanuit het Natuurdoel Moeras, plaatsvinden. Na realisatie bestaat de plas uit open water, rietland, ruigte en moeras. Het ontwerp is tot stand gekomen in afstemming met onder andere het Zeeuwse Landschap en de Provincie Zeeland.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.