Inrichtingsplan Zunasche heide

Projectgegevens

Periode: 2017
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Lennaart Lamers 

Projectomschrijving

De Zunasche Heide is een gebied van circa 130 hectare aan de oostkant van het natuurgebied Sallandse Heuvelrug. De Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager gelegen gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het teveel aan stikstoffen verstoord. In het kader van de natuurherstelmaatregelen voor het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug wordt de Zunasche Heide weer ingericht als nat heidegebied en de verbinding met de Sallandse Heuvelrug hersteld.

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft TAUW de natuurherstelmaatregelen voor de Zunasche Heide uitgewerkt. De nadruk van de maatregelen ligt op het herstellen van de bodemkwaliteit en de verbinding tussen de droge hoge en de natte lage gronden. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek in de vorm van een landschapsecologische systeemanalyse (LESA). Daarnaast is door TAUW een uitgebreid omgevingsproces opgezet met bewoners en organisaties in het gebied. Tijdens inloopavonden en persoonlijke gesprekken zijn zorgen en wensen besproken. Naar aanleiding daarvan is een gezamenlijk landschapsplan opgesteld en is verkeerskundig onderzoek gedaan naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het resultaat van het project

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende maatregelen:

  • De hydrologische situatie is hersteld door het dempen of verplaatsen van watergangen;
  • Agrarische grond is omgevormd tot natte heide door plaatselijk de bouwvoor te verwijderen;
  • Opslag in de vorm van singels en bosjes is omgevormd tot natte heide. Aan de oostzijde van het gebied zijn ter compensatie nieuwe singels en houtwallen aangeplant;
  • Op de Ligtenbergerweg zijn verkeersremmende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren;
  • Landbouwgrond op de overgang van de Sallandse Heuvelrug en de Zunasche Heide is omgevormd tot natuurakkers en droge schraalgraslanden om de verbinding tussen de beide gebieden te verbeteren;

De uitvoering van de maatregelen is in april 2021 voltooid.

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.