Inrichtingsplannen Overijsselse Vecht

Voor de Overijsselse Vecht wordt gestreefd naar een natuurlijker systeem, passend bij een halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit betekent ondermeer dat obstakels voor vissen worden verwijderd, dat oude meanders in ere worden hersteld en dat wordt gestreefd naar passende recreatievaart met respect voor natuurwaarden.

Tauw heeft diverse projecten uitgevoerd, variërend van inrichtingsprojecten tot haalbaarheidsstudies. Daarbij waren natuur, vaarrecreatie en cultuurhistorie de belangrijkste gebiedsfuncties.

Voor de provincie is het concept passende vaarrecreatie getoetst op effecten op natuurwaarden. Dit heeft ondermeer geleid tot een verkeersbesluit van waterschap Velt en Vecht, dat is afgestemd op belangrijke natuurwaarden zoals broedvogels en vissen. Daarnaast zijn op basis van de toetsing voorstellen uitgewerkt voor mitigerende maatregelen voor broedvogels die gebruik maken van de steile oevers, zoals ijsvogel en oeverzwaluw.

Tauw is betrokken geweest bij diverse natuurontwikkelings- en waterbergingsplannen langs de Vecht, zoals Mölnmarsch, Uilenkamp, Junne en Loozensche Linie. Daarbij is een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd, die gericht zijn op het vergroten van het winterbed, het aanleggen van nevengeulen en het ontwikkelen van natuur.

Bij Junne hebben wij een nevengeul ontworpen die qua inrichting aansluit bij het Junner Koeland en het Vechtdal. Een complexe opgave omdat rekening moest worden gehouden met een groot aantal bestaande en nieuwe functies. Tauw heeft in opdracht van de aannemerscombinatie Grondverzet van Vilsteren en Spijker bij de aanbesteding een inrichtingsontwerp gemaakt. Dit ontwerp voldeed als enige aan alle gestelde eisen van de provincie en Dienst Landelijk Gebied.

In het landelijk gebied nabij Hardenberg (Loozen) heeft Tauw een ontwerp gemaakt voor de Loozensche Linie. Onderdeel hiervan was de reconstructie van een cultuurhistorisch waardevolle verdedigingslinie uit de tijd van Napoleon, het aansluiten van een oude meanderarm op de Vecht, vergroten van het winterbed voor water en natuur, natuurontwikkeling, het vergroten van recreatieve mogelijkheden en revitalisering van de naastliggende boerderij en Rijksmonument de Zwieseborg. Wij waren betrokken vanaf de ontwerpfase tot en met besteksfase, directievoering en toezicht.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.