Integraal brandveiligheidsadvies en -inspecties

Projectgegevens:

Periode: 2019

Opdrachtgever: diverse klanten in Noord-Nederland

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Arjan van Zeeburg
  • Kor Buist

Opdrachtomschrijving

In januari 2019 heeft het bevoegd gezag in Noord-Nederland bij 60 bedrijven een inspectie uitgevoerd op onder andere brand- en vluchtveiligheid. Deze bedrijven ontvingen vervolgens een inspectierapportage, samen met een officiële brief, met het verzoek de brandveiligheid op orde te brengen. Diverse klanten hebben vervolgens contact gezocht met TAUW om door onze brandveiligheidsspecialisten ondersteund te worden bij het beantwoorden van brandveiligheids- en vergunningsvragen. Enkele voorbeelden van deze vragen:

  • Hoe zit het met de brandcompartimentering?
  • Waar lopen de brandscheidingen?
  • Hoeveel minuten brandwerendheid moeten de brandscheidingen bezitten?
  • Is de vluchtveiligheid wel goed geregeld?

 

Samenwerking tijdens het project

Onze klanten hadden de benodigde brandveiligheidskennis vaak zelf niet in huis. Op basis van de aantoonbare expertise binnen TAUW en onze bedrijfsfilosofie om klanten te ontzorgen, mochten wij de regie nemen in deze projecten.

Onze aanpak begint standaard met een locatiebezoek, om een goed beeld te krijgen van de inrichting en de klant zelf. Vervolgens vindt er een grondig onderzoek plaats om beschikbare documentatie (onder andere vergunningen) te achterhalen. Hiermee kan de historische brandcompartimentering worden bepaald, dat als basis dient voor de actualisatie van de brandtechnische indelingen. Met deze aanpak wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen op de locatie. Daarnaast worden ook (extra) brandrisico’s beoordeeld, die mee worden genomen in het brandveiligheidsadvies.

Het uitgewerkte brandcompartimenteringsvoorstel wordt daaropvolgend, namens de klanten, besproken met het bevoegd gezag. Na goedkeuring zijn de (beoogde) brandscheidingen geverifieerd met brandveiligheidsinspecties, waarbij bevindingen en verbetermaatregelen voor tekortkomingen zijn beschreven in een gedetailleerd inspectierapport, inclusief kostenraming. Hiermee kan een aannemer snel en doelgericht verbetermaatregelen doorvoeren.

Het doorvoeren van deze maatregelen kunnen flinke investeringen vragen en daarmee ook om een zorgvuldige financiële planning. Ook de implicatie van brandveiligheidsprojecten op de reguliere operatie en samenhang met andere projecten op de locatie vragen om een zorgvuldige (operationele) planning. De brandveiligheidsprojecten zijn daarom planmatig ingebed en de termijnen voor afronding zijn in een plan van aanpak afgestemd met bevoegd gezag. Bij enkele van onze klanten blijft TAUW ook actief in de uitvoeringsfase door de aannemer te adviseren en/of kwaliteitscontroles uit te voeren.

 

Resultaat

Deze projecten hebben onze klanten inzicht gegeven in:

  • de huidige staat van brandveiligheid binnen de inrichtingen;
  • inzicht in de brandcompartimentering en brandscheidingen
  • de noodzakelijke verbetermaatregelen;
  • het daartoe beschikbaar te stellen budget.


Samen met de klant is een verbeterplan uitgewerkt, waarin de noodzakelijke maatregelen zijn geprioriteerd en ingepland. Hierbij werd rekening gehouden met de operationele en financiële context van het bedrijf. Dit resulteerde in een plan van aanpak met vastgestelde termijnen, dat enerzijds realiseerbaar is voor het bedrijf en anderzijds handhaafbaar is voor het bevoegd gezag.

TAUW functioneerde in bovenstaande projecten als schakel tussen de klant, het bevoegd gezag en de aannemer. Hiermee brengt TAUW niet alleen toegevoegde waarde in de vorm van expertise op brandveiligheid en vergunningen, maar ook in de vorm van management van het gehele brandveiligheidsproject.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.