Integraal managementsysteem voor Gate terminal BV

Gate voert beleid dat gericht is op het voorkomen van incidenten en schadelijke emissies. Om dit handen en voeten te geven zijn zowel een veiligheidsmanagementsysteem (NTA 8620/Brzo) als een milieumanagementsysteem (ISO 14001) ingericht.

Gate is een grote liquefied natural gas (LNG) terminal waar veiligheid, gezondheid en milieu de hoogste prioriteit hebben. Deze aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met de processen op een LNG-terminal.

De vraag vanuit Gate

In de dagelijkse praktijk ervaart Gate dat deze systemen naast elkaar werken en dat zaken zowel in het veiligheids- als het milieumanagementsysteem moeten worden geregeld. Dubbelop dus. Het ontbrak Gate aan overzicht en handvatten om beide managementsystemen gelijk op te laten gaan. Mede gezien de wens om aan de nieuwe eisen van NTA 8620 en ISO 14001 te voldoen en de wens om aanvullend een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) op te zetten, hebben ze Tauw om duidelijkheid gevraagd.

Gap-analyse en plan van aanpak

Allereerst hebben drie Tauw-adviseurs een gap-analyse uitgevoerd op het bestaande managementsysteem naar de drie nieuwe normen: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 en NTA 8620:2016. Een ieder deed dit vanuit zijn eigen expertise: milieu, kwaliteit of veiligheid.

Naast een documentatiebeoordeling hebben de adviseurs middels diverse gesprekken met de proceseigenaren van Gate de mogelijkheden tot verbetering van de processen verkend. Op basis van de uitkomsten is een advies met plan van aanpak opgesteld en gepresenteerd aan het managementteam van Gate. De rode draad in het advies is te komen tot een integraal managementsysteem voor veiligheid, milieu en kwaliteit.

Efficiënte en veilige werkwijzen

Dat Gate dit traject serieus neemt, blijkt wel uit het artikel in zijn eigen nieuwsbrief. Managing Director Rolf Brouwer verwoordt daarin: ‘Een goed functionerend managementsysteem is héél belangrijk. Onze drie systemen – voor kwaliteit, milieu en veiligheid – bevatten álle richtlijnen waarmee we werken. Deels omdat we ons nu eenmaal aan de wet- en regelgeving en klantcontracten moeten houden. Maar ook omdat we zelf efficiënte en veilige werkwijzen ontwikkeld en vastgelegd hebben. Een managementsysteem bevat beleidsdocumenten, handboeken, procedures en werkinstructies; veelomvattend dus. En omdat we ons bij Gate willen conformeren aan heersende codes en certificeringen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid, dient ons managementsysteem te voldoen aan alle eisen die hieraan gesteld worden. Hier komt Tauw om de hoek kijken.‘

Streven naar continue verbeteringen

De grootste uitdaging bij het opzetten van het integrale managementsysteem was om zo veel mogelijk Gate-medewerkers te betrekken in de processen, zodat zij direct meegenomen worden in de implementatie van het systeem. Door nauwe afstemming tussen de betrokken medewerkers van Gate en de adviseurs van Tauw is een goede basis gevonden om het integrale managementsysteem vorm te geven en te implementeren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw, hergecertificeerd integraal managementsysteem waarmee Gate zijn bedrijfsvoering ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid systematisch blijft sturen en kan streven naar continue verbeteringen.

Lees meer over managementsystemen

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.