Integrale afweging inrichting watersysteem NBW-cluster (GGOR-studie)

Het waterschap Noorderzijlvest wil door middel van een integrale afweging komen tot een optimale inrichting van het watersysteem in 10 kleine bemalingsgebieden ten westen van Groningen (NBW-cluster). Daartoe is een integraal onderzoek uitgevoerd naar de huidige waterhuishouding, de streefbeelden voor de huidige functies en andere beleidsopgaven in het gebied (o.a. realisatie Ecologische Hoofdstructuur).


Bij de uitvoering van het onderzoek is onderscheid gemaakt in 3 sporen:
Spoor 1: het inzichtelijk maken van het huidige watersysteem (watersysteemanalyse) en voorgenomen plannen, opgaven, wensen en eisen
Spoor 2: een NBW-toetsing van het beschermingsniveau tegen inundaties vanuit het oppervlaktewater
Spoor 3: een GGOR-beoordeling waarbij het huidige grondwaterregime (en peilbeheer) is beoordeeld door een vergelijking met het streefbeeld per functie

Bij de uitvoering is nauw samengewerkt met diverse waterschappers met gebiedskennis en praktijkervaringen. Voor de NBW-toetsing en de GGOR-beoordeling is mede gebruik gemaakt van een geactualiseerd oppervlaktewatermodel (Sobek) en grondwatermodel (MIPWA). Op basis van de NBW-knelpunten in het watersysteem (=frequente inundaties) en het verschil tussen de actuele grondwaterstanden en het streefbeeld (=te droog of te nat) zijn diverse integrale inrichtingsmaatregelen opgesteld om beide typen knelpunten op te lossen. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat het waterschap in gesprek met de streek om zo het GGOR-proces verder te doorlopen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.