Inventarisatie ZZS Emerald Kalama Chemical

Emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn volop in het nieuws. Voor emissies naar de lucht vond regulering eerder plaats via de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR), maar sinds 1 januari 2016 is deze NeR geïmplementeerd in het Activiteitenbesluit. Dit heeft een belangrijke verandering in de regelgeving tot gevolg.

 Eerder waren de voorschriften in de milieuvergunning van een bedrijf leidend, nu wordt de toon gezet door de algemene voorschriften in het Activiteitenbesluit. Dat leidt tot meer bewijslast voor bedrijven: bewijs maar dat uw emissies binnen de grenzen blijven!

Naast gewone emissienormen, geldt voor ZZS ook een minimalisatieplicht. Die wordt concreet in de plicht om elke 5 jaar verslag te doen van de mogelijkheden om de emissie van ZZS verder te beperken, ook als u al voldoet aan de normen. Naast normen voor emissie wordt ook de immissie getoetst; deze mag het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau niet overschrijden. Voor veel bedrijven roept de complexe regelgeving rondom ZZS veel vragen op. Immers, welke stoffen zijn eigenlijk ZZS? Aan welke regels moet u voldoen en welke informatie moet worden overlegd?

Emerald Kalama Chemical B.V. te Rotterdam werd verzocht om informatie over hun ZZS emissies te overleggen aan het bevoegd gezag en heeft Tauw hierbij betrokken. Tauw heeft veel ervaring met het ZZS dossier en weet zijn weg te vinden in deze complexe materie. De inventarisatie vergt een gedegen kennis van emissies, producten en chemische productieprocessen. Wanneer treedt bijvoorbeeld een emissie op vanuit een mengsel? Tauw legt daarnaast de verbinding met wetten en regelgeving. Eerdere contacten tussen Tauw en Emerald leidden ertoe dat ook deze nieuwe opdracht vlot opgepakt kon worden. Met een bundeling van de kennis bij Emerald en Tauw werd aan de hand van meetrapporten, productspecificaties en een analyse van de chemische processen, een overzichtelijk rapport opgesteld. Hiermee is Emerald ontzorgd in een dossier waarin men snel het overzicht kan verliezen vanwege de vele aspecten waar rekening mee gehouden moet worden.

Contactpersoon: Michiel Vos

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.