Juridisch advies contractvorm en kostenmanagement Maankwartier Heerlen

Tauw levert juridisch advies op gebied van planvorming, contractvorming en kostenmanagement voor het Maankwartier Heerlen.

Ontwikkeling Maankwartier

De ontwikkeling van het Maankwartier rondom het stationsgebied in Heerlen is een ambitieus project waar de gemeente, ProRail, de projectontwikkelaar en meerdere aannemers contractueel met elkaar verbonden zijn. Het plan Maankwartier is bedacht door de kunstenaar Michel Huisman. Zijn ontwerp is hypermodern en romantisch, met hoge bogen die refereren aan een oud Romeins verleden, maar ook naar de hoge mijnschachten uit de regio. Het doel is om met dit gebouw twee stadsdelen (Noord en Zuid) van Heerlen door middel van een overkluizing (de Plaat) over het spoor met elkaar te verbinden. Treinstation, busstation en parkeervoorzieningen komen hier samen.

De gebouwen bieden veel functies: entrees tot grootschalige detailhandel (12.000 m2 vloeroppervlakte), winkels (2.000 m2 vloeroppervlakte), hotel/horeca (7.500 m2 vloeroppervlakte), kantoren (13.900 m2 vloeroppervlakte), koop- en huurwoningen (99 eenheden), toegang tot het station of de ondergrondse parkeergarages (1.175 parkeerplaatsen aan noord- en zuidzijde) en een fietsenstalling (plek voor 800 fietsen).

Werkzaamheden Tauw

Tauw heeft in de periode mei 2013 tot juni 2014 de ramingen van de ontwerpende en aannemende partijen getoetst en beoordeeld ten aanzien van de levensduurkosten (TCO) in relatie tot de grondexploitatie van het totale plan. Hiermee werd de financiële haalbaarheid van het project continu beoordeeld.

Naar aanleiding van de analyses is gezocht naar mogelijke kostenbesparingen. Met het benoemen van beheersmaatregelen op risico’s en scenarioanalyses voor de nadere uitwerking van de bijvoorbeeld de openbare ruimte en de ‘Plaat’ zijn de meerwerkkosten van derden beteugeld. Tauw heeft hier verbetervoorstellen voor gemaakt alsmede voorstellen voor verrekening van kosten richting partijen gedaan.

Een voorbeeld hiervan is het inrichten van een goede planning zodat huur van vervangende panden in de omgeving niet meer nodig was. Het beperken van de bepaalde treinvrije periode (die extra kosten voor buitendienststellingen van het spoor voorkwam) is een ander voorbeeld.

Oplossingen c.q. verbetervoorstellen zijn middels een probabilistische risico analyse doorgerekend (Monte-Carlo analyse) en de impact (kansen en gevolgen) van de mogelijke oplossingen zijn bepaald. De verbetervoorstellen en het stapgewijs toepassen van kostenmanagement, Financial Engineering op de GREX en koppeling met Project Cost Control hebben voor de Gemeente Heerlen geleid tot beheersing van risico’s en treffen van maatregelen. Dit heeft een betere financiële beheersing van het project gezorgd.

Een belangrijk onderdeel binnen het bouwkostenmanagement heeft betrekking gehad op de planning en fasering van het bouwproces en de extra kosten die dit tot gevolg heeft. Op basis van de faseringsplannen en bouwplanningen heeft Tauw, op basis van de risico’s en kansen in het project, middels een probabilistische planning de verwachte bouwperiode en verwachte einddatum in beeld gebracht. Een belangrijk aspect bij een dergelijk complex project is de toe te passen uitvoeringsmethode om het einddoel te bereiken. Vanuit kostenmanagement perspectief is ten aanzien van de bouwlogistiek ook gekeken naar de toegepaste bouwmethoden, traditioneel versus innovatief. Innovatieve bouwmethoden hebben doorgaans een hoger tijdsrisico. Van de extra uitloop ten opzichte van de huidige planning is voor de verschillende onderdelen een prognose van de financiële gevolgen gemaakt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.