Klimaat in MER: Internationaal Strafhof

Vanaf 2014 krijgt het Internationaal Strafhof in Den Haag nieuwe huisvesting. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de milieueffecten en de ambitie om een duurzaam en CO2-neutraal gebouw te realiseren. Tauw heeft samen met Goudappel Coffeng het MER voor de huisvesting opgesteld.

In dit MER is een effectbeoordeling voor klimaat en duurzaamheid opgenomen. Hierin is beoordeeld in hoeverre de plannen voor de nieuwe huisvesting van het Internationaal Strafhof invulling geven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarnaast is gekeken naar de klimaatadaptatieopgave en is beoordeeld hoe invulling gegeven wordt aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.

De aanpak van dit onderzoek heeft interessante handreikingen opgeleverd om de ambitie voor een CO2-neutrale huisvesting te kunnen realiseren. Deze handreikingen zijn als bouwstenen opgenomen in het meest milieuvriendelijk alternatief.