Afspraken omtrent klimaatadaptief bouwen in Utrecht

Projectgegevens:

Periode: september 2020 - december 2021

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Leon Valkenburg

  • Joren Zwaan

  • Edwin van der Strate

 

Over het project

Hitte, droogte, wateroverlast, bodemdaling, gevolgbeperking van overstromingen en natuurinclusief bouwen -  thema’s die sturend zijn bij klimaatadaptatie in nieuwbouw en bestaande bouw. In een uitgebreid proces tussen publieke en private bouwpartners in Utrecht zijn afspraken gemaakt voor het klimaatadaptief bouwen in de provincie. Het gaat om woningbouw, bestaande bouw en bedrijventerreinen. De afspraken bestaan uit algemene afspraken en inhoudelijke prestatie-eisen. De afspraken zijn inmiddels vastgesteld in tientallen gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars en de provincie. De verwachting is dat komende maanden meer zullen volgen.

Samenwerking tijdens het project

Voor dit project heeft TAUW nauw samengewerkt met &Flux, waarbij TAUW zich vooral op de inhoud en techniek van klimaatadaptatie richtte en &Flux op de procesbegeleiding en de coalitievorming. Bij het formuleren van de afspraken zijn eerst 40 een-op-een interviews met publieke en private partijen (waaronder projectontwikkelaars, Staatsbosbeheer, gemeenten en waterschappen) gehouden om scherp inzicht in de belangen en behoeften te krijgen. Vervolgens zijn er verschillende werksessies georganiseerd en begeleid met tientallen aanwezigen. De feedback was overwegend positief en werkt door in o.a. Gelderland.

Resultaat van dit project?

Bij de afspraken voor klimaatadaptief bouwen in Utrecht is het convenant bouw adaptief van Zuid-Holland als startpunt genomen. In Utrecht zijn de afspraken en eisen aangescherpt en er zijn voor het eerst afspraken gemaakt over hoe klimaatadaptief bouwen in de bestaande stad vorm moet krijgen. Hierin speelt het benutten van interventiemomenten in de bestaande stedelijke omgeving, zoals de renovatie van gebouwen of herinrichting van openbaar gebied, een belangrijke rol. Hierbij is ook is de link gelegd met een convenant duurzaam bouwen. De afspraken zijn ook afgestemd met initiatieven in de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Amsterdam, Gelderland (waar TAUW en &Flux samen ook bij betrokken zijn) en naar het landelijke niveau met de ministeries van BZK en IenW. Zo ontstaat er ook een steeds groter gebied dat werkt met vergelijkbare afspraken voor klimaatadaptief bouwen.

“‘TAUW heeft voor ons klimaatadaptief bouwen in de provincie Utrecht concreet weten te maken en in prestatie-eisen weten te vatten die draagvlak hebben onder een brede groep van bouwers, gemeenten en andere ketenpartners in de bouw.’”​ - Wietse Visser - Provincie Utrecht

 

Klimaatadaptieve stadontwikkeling

Voor álle projecten in de stad is het belangrijk dat klimaatadaptatie een rol krijgt. Bij grootschalige en kleinschalige nieuwbouw, bij renovatie van wijken, in de openbare ruimte en op bedrijventerreinen. De crux is om de juiste ingang te vinden in het proces, aan te sluiten bij klimaatstresstesten en risicodialogen, en te zorgen voor meerwaarde in het project.

Lees verder

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.