Koersdocument duurzame infrastructuur provincie Utrecht

Projectgegevens:

Periode: november 2021 - november 2022

Opdrachtgever: provincie Utrecht

Betrokken adviseurs: 

  • Sanne de Groot
  • Mirjam van der Plas
  • Laura van der Stelt

Over het project

TAUW heeft de provincie Utrecht geholpen met het opstellen van een koersdocument duurzame infrastructuur. Het koersdocument is een praktisch, visueel en beknopt document dat zich richt op de stappen voor verduurzaming van de infrastructuur tussen 2022 en 2030.

Het koersdocument richt zich op de 3 belangrijke thema’s: circulair, klimaatneutraal en klimaatadaptief. Op deze thema’s hebben het Rijk en de provincie Utrecht doelen gesteld. De ‘stip op de horizon’ voor deze drie hoofddoelen ligt in 2050: een circulaire economie zonder afval, een klimaatbestendige en waterveilige provincie en 95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Vanuit alle provincies, waaronder de provincie Utrecht, is in oktober 2022 vanuit het IPO (interprovinciaal Overleg) ingestemd met de ambitiebepaling van de PKCI (strategie provinciale klimaatneutrale en circulaire infrastructuur). Hierin is het streven vastgelegd om in 2030 landelijk zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te zijn, in plaats van 2050, en de transitie te versnellen. Om deze doelen te bereiken, moeten de provincies weten welke stappen zij in de projecten moeten zetten, en wat projectoverstijgend nodig is om hierop te koersen en de doelen te halen.


Samenwerking tijdens het project

Via een participatief proces heeft TAUW aan de hand van meerdere sessies gezorgd voor actieve betrokkenheid en inbreng van de projectmanagers, assetbeheerders en interne opdrachtgevers van de provincie Utrecht. Er is toegewerkt naar een door de organisatie gedragen koers, die de projectleiders en assetbeheerders handelingsperspectief en concrete handvatten biedt voor het realiseren van duurzaamheidsdoelen in infrastructurele projecten.

Jaartallen waaraan de duurzame doelstellingen zijn gekoppeld (2030/2050) voelen vaak nog ver weg en abstract. Om 2030 te halen, moet er nu al worden voorgesorteerd op deze doelen. Het terug ‘rekenen’ van 2030 naar het heden is een aanbeveling voor alle provincies. Uit het samenwerkingsproces waarin we deze doelen meer gingen ontleden, is de urgentie gebleken om nu al stappen te zetten om de 2030 doelen te bereiken. Het is mooi om te zien dat in samenwerking met de provincie, met input vanuit alle domeinen en assetbeheerders, de benodigde stappen en maatregelen concreet worden gemaakt. Het nut en de noodzaak om per provincie de landelijke doelstelling en roadmap naar een provinciale roadmap te vertalen, is daarbij ook duidelijker geworden.  

 

Resultaat van dit project?

Naast het koersdocument helpen de doelentijdlijn en managementsamenvatting om écht stappen te maken. De documenten geven handvatten voor wie welke stappen moeten zetten. De benodigde stappen en mogelijke maatregelen zijn zowel onderverdeeld per asset als per projectfase. Het  koersdocument maakt de route naar het realiseren van de bestuurlijke duurzaamheidsdoelen in de provinciale infrastructuur inzichtelijk. Het biedt concrete handvatten voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelen.

Na de oplevering van het koersdocument worden op korte termijn de acties per asset geformuleerd en uitgevoerd. Tijdens de eindsessie hebben we hier al een begin mee gemaakt. Het mooie van de eindsessie is dat we de afronding van het koersdocument konden vieren, maar dat dit moment eigenlijk het begin vertegenwoordigde. De koers is duidelijk, nu gaan we er mee aan de slag!

 

“Voor ons is belangrijk dat het koersdocument een product is van de collega’s die er ook zelf mee aan het werk moeten. TAUW heeft al deze collega’s via werksessies in het proces betrokken, zodat er een breed eigenaarschap is van het eindproduct.” – Jan-Willem Grotenhuis, opdrachtgever Smart mobility, Duurzame mobiliteit en Goederenvervoer bij Provincie Utrecht

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.