Kostentoedelingsonderzoeken

Hoe moeten de kosten voor het beheren van het watersysteem worden verdeeld over de belanghebbenden? Waterschappen heffen watersysteemheffing om de kosten voor het beheren van het watersysteem te dekken.

Hoeveel een inwoner, woning/bedrijfspandeigenaar, agrarisch grondbezitter of natuurterreinbeheerder betaald is per waterschap vastgelegd in een zogenaamde kostentoedelingsverordening.

Deze verordening moet minimaal eens in de vijf jaar worden herzien. Basis voor een kostentoedelingsverordening is een kostentoedelingsonderzoek. Tauw is één van de weinige bureaus die dergelijke onderzoeken uit kan voeren. Wij zijn dan ook huisadviseur van veel waterschappen op dit gebied.

Bij een kostentoedelingsonderzoeken worden oppervlakken en waarden bepaald van onder andere agrarische gronden, bebouwd gebied en wegen. Deze worden uitgezet in een waardeverhoudingen. De methodiek is wettelijk voorgeschreven waarbij er een beperkt aantal bestuurlijke keuzes zijn. Het in beeld brengen van het effect van bepaalde keuzes is vaak onderdeel van de advisering van Tauw.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.