Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) -Planuitwerking

Projectgegevens:

Periode: 2019-2021

Opdrachtgever: Ploegam BV in opdracht van RWS

Betrokken TAUW adviseurs: 

Rob Korfage Johnny Boers
Roelant van Dam Martin Stekelenburg
Jelmer Dijkstra Tim van Leeuwen
Sybren Boukema Niels Jeurink
Auke Terlouw Berto van Dam
Annemieke Helder Albert Brouwer
Johnny Boers Lennaart Lamers, 
Frank Druijf

Opdrachtomschrijving

Met het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) realiseert Rijkswaterstaat 5 cm waterstandsdaling op de Waal bij hoge afvoeren, zodat de waterveiligheid op de Rijntakken verbetert. Hiervoor worden 35 kribben en 5 oevers verlaagd tussen het splitsingspunt en de spoortunnel van de Betuweroute.

De projectingreep ligt dicht tegen het splitsingspunt aan. Daardoor is er veel aandacht voor de afvoerverdeling tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Een te grote verschuiving zou namelijk tot ver benedenstrooms (op de NederRijn en de IJssel) morfologische en hydraulische effecten hebben.

In de periode mei 2019 tot juli 2021 verzorgde Tauw, als onderaannemer van Ploegam in opdracht van Rijkswaterstaat GPO, het technisch management en omgevingsmanagement in de Planuitwerking om het project klaar te maken voor de MIRT3-beslissing. Het definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp en hoofdvergunningen werden opgesteld en ingediend, inclusief de benodigde afstemming met stakeholders, onderzoeken en studies.

 

Samenwerking tijdens het project

In het project KOP wordt samengewerkt binnen een bijzondere contractvorm; een 2 fasen contract. Hierdoor is veel aandacht besteed aan het bij elkaar brengen van de belevingswereld van de 3 partijen: RWS, Tauw en Ploegam. Alle partijen deden mee met het leertraject de Verbinders (opgezet vanuit de Marktvisie en Bouwend NL). Ook is een samenwerkingsbudget in het contract opgenomen dat na gunning is vastgesteld.

Een praktische invulling van de samenwerking werd gerealiseerd door vanaf één locatie nabij het projectgebied te werken. Zo bleven de partijen met elkaar in verbinding en is een effectieve samenwerking ontstaan. Continue aandacht voor samenwerking was er via sessies, een samenwerkingscoach en mediator. Periodiek vond een samenwerkingsevaluatie en veiligheidscultuurmeting plaats.

Voor het vormgegeven van de grootste rivierkundige ingrepen en het bepalen van de hydraulische en morfologische effecten daarvan, werkten we intensief samen met onze partner Svasek Hydraulics.

 

Resultaat van het project

De principeoplossingen voor het kribontwerp en diverse waterbouwkundige oeverconstructies is gepresenteerd aan de betrokken omgeving en belangstellenden. Daarna zijn de oplossingen uitgewerkt tot een integraal Definitief Ontwerp dat ter verificatie nog éénmaal volledig rivierkundig is doorgerekend.

Het resultaat is een door de opdrachtgever en stakeholders gedragen Uitvoerings Ontwerp voor het verlagen van 35 kribben en 5 oevers. Het ontwerp voldoet aan de rivierkundige doelstellingen van het project, waarbij maximaal hergebruik van materialen is doorgevoerd op een duurzame manier. Daarnaast zijn het Projectplan Waterwet en overige hoofdvergunningen ingediend bij de bevoegde gezagen.

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.