Landelijk project Gevelisolatie

Projectgegevens:

Periode: 2019 - 2024

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Gijs Duijst
  • Oxana Koroleva
  • Juriaan Luijkx
  • Erik Menkema
  • Katherine Mesdag
  • Rob van Nijburg
  • Lennart Voortman

Projectomschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat is TAUW vanaf 2019 bezig met het project Landelijk project Gevelisolatie. Sinds 2020 voeren wij - vanuit een vierjarig contract met de Rijkswaterstaat - voor diverse projecten langs rijkswegen/of spoorwegen onderzoek uit naar gevelgeluidwering in woningen en het ontwerp van noodzakelijke maatregelen.

De opdracht bestaat uit batches van 100 tot 600 woningen in een bepaalde regio. De woningen die onderzocht worden, komen met name voort uit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) voor zowel weg als spoor. In het voortraject is het effect van een geluidmaatregel zorgvuldig afgewogen. Daar waar geluidmaatregelen (zoals: stiller asfalt, geluidschermen of -wallen) niet mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben, wordt overgegaan tot andere maatregelen; het isoleren van woningen.


Fase A: Inventarisatie 

In fase A van het onderzoek wordt de woning bezocht en geïnventariseerd op basis van tekeningen en foto’s. Met deze gegevens wordt de geluidisolatie van de woning modelmatig berekend en de binnenwaarde (het geluidniveau in de woning) bepaald. Als blijkt dat de binnenwaarde voldoet aan de wettelijke eis, dan krijgt de bewoner hiervan een terugkoppeling en zijn geluidisolerende maatregelen niet nodig. Wanneer de binnenwaarde niet voldoet, volgt er een aanvullend advies (fase B).

“Het mooie van mijn werk is dat je vaak op unieke locaties komt, van monumentale panden (zoals Landgoed Mattemburgh, afgebeeld op bovenstaande foto) tot appartementen op 10 hoog. Bij iedereen mag je binnenkijken”, vertelt Katherine Mesdag, Adviseur Geluid & Trillingen bij TAUW.


Fase B: Advies 

Wanneer er sprake is van een overschrijding van de wettelijk vereiste binnenwaarde, worden de benodigde voorzieningen bepaald. Deze voorzieningen kunnen variëren van geluidgedempte ventilatievoorzieningen of geluidisolatieglas tot verbeterde draaiende delen (kierdichting).

“Het geeft ontzettend veel voldoening om bij de bewoners terug te kunnen komen met maatregelen die de leefbaarheid van hun woning verbeteren. Je merkt echt dat je de mensen positief nieuws komt brengen waar ze op zaten te wachten", geeft Juriaan Luijkx, adviseur Geluid &Trillingen bij TAUW aan.

Tijdens het adviesgesprek met de bewoner worden de voorzieningen toegelicht en afgestemd. Ook controleren we de uitvoerbaarheid van de maatregelen. Als het maatregelenpakket is afgestemd met de bewoner en de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd, sturen we alles door naar Rijkswaterstaat en waar nodig vraagt TAUW een omgevingsvergunning aan.

“Om de uitkomsten van het onderzoek op een begrijpelijke manier met de bewoners te delen, geeft een kick. De benodigde aanpassingen zijn voor een deel van de bewoners ingrijpend, maar door duidelijke communicatie en verwachtingsmanagement zijn zij begripvol”, aldus Lennart Voortman, adviseur Geluid & Trillingen bij TAUW.

Samenwerking tijdens het project

In 2019 is de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en TAUW gestart met een pilot project ‘gevelisolatie’. Tijdens de pilot bestonden de woningen voornamelijk uit woonboerderijen. In deze fase is de basis gelegd voor een efficiënte werkwijze voor het huidige raamcontract, een hoogwaardig advies en een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en TAUW.

“Tijdens de pilot zijn we aan de slag gegaan om een efficiënt werkproces op te zetten en een goed advies te leveren. Inmiddels is dat gelukt en is ook Rijkswaterstaat tevreden met de resultaten. Na een aanbestedingsprocedure hebben we een raamcontract verkregen voor de periode van 48 maanden met daarbij een optie van nog eens 12 maanden. Als projectleider ben ik trots op het team”, zegt Erik Menkema projecteider TAUW.

Resultaat van dit project?

Bij een deel van de woningen waar we geluidwerende voorzieningen hebben voorgeschreven, zijn de geluidisolerende maatregelen inmiddels aangebracht. Voor de overige woningen worden de contractstukken voorbereid.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze referentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.