M.e.r.-procedure en onderzoeken voor ontwikkeling hoogspanningsverbindingen

In de afgelopen jaren heeft Tauw voor de ontwikkeling van verschillende 380 kV-verbindingen milieueffectstudies uitgevoerd, ecologische veldonderzoeken uitgevoerd en andere onderzoeken gecoördineerd in opdracht van TenneT TSO B.V.

Voor de realisatie van een hoogspanningsverbindingen is een inpassingsplan nodig, waar een milieueffectrapport (MER) bij hoort. Tauw heeft milieueffectstudies uitgevoerd en diverse bijdrages geleverd in de m.e.r.-procedures voor Randstad 380 kV Noordring, Randstad 380 kV Zuidring, Noord-West 380 kV, Zuid-West 380 kV. In het MER zijn verschillende alternatieven en varianten onderzocht, met daarin zowel bovengrondse als ondergrondse tracédelen, waarbij diverse natuurgebieden en waardevolle landschappen zijn doorkruist. Tauw heeft verschillende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Uitvoeren en rapporteren deelonderzoeken voor de thema’s Natuur, Landschap & Cultuurhistorie, Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, Bodem & Water en Ruimtegebruik: opstellen beoordelingskader, beschrijving huidige situatie & autonome ontwikkelingen, beschrijven en beoordelen effecten
  • Opstellen milieueffectrapport (MER)
  • Begeleiden proces ontwikkeling Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
  • Deelname sessies alternatieven- en tracéontwikkeling
  • Uitvoeren ecologische veldonderzoeken t.b.v. effectbeoordeling en Passende Beoordeling conform de Wet natuurbescherming (en voorlopers)
  • Toetsing van alternatieven en varianten aan de Wet natuurbescherming (en voorlopers), inclusief bepalen draadslachtoffers onder vogels
  • Ondersteuning TenneT bij informatiebijeenkomsten in de regio, bepalen en oplossen knelpunten in de tracéalternatieven en -varianten, beantwoorden vragen uit de regio en reacties op gepubliceerde documenten, locatiebezoek Commissie voor de m.e.r.
  • Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet en ontheffing Flora- en faunawet voor het voorkeurstracé
  • Coördinatie conditioneringsonderzoeken t.b.v. vergunningenfase aanleg hoogspanningsverbindingen
  • Opstellen landschapsplan voor goede landschappelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.