Masterplan klimaatadaptatie KnoopXL Eindhoven

klik op de afbeelding voor volledige weergave

Projectgegevens

Opdracthgever: gemeente Eindhoven

Periode: september 2021 – maart 2022

Contactpersoon vanuit TAUW

  • Leon Valkenburg

  • Thijs Nix

  • Yannick Angkotta

  • Rob Ligtenberg

  • Francesca Sahit

 

Over het project

KnoopXL is een integrale gebiedsontwikkeling rond het station Eindhoven Centraal. De komende jaren maakt het gebied een transformatie door van functioneel stationsgebied naar aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en verblijven. TAUW heeft een ruimtelijk plan opgesteld voor een klimaatadaptieve openbare ruimte: het masterplan klimaatadaptatie. Voor het masterplan klimaatadaptatie is het beleid van de gemeente vertaald naar het gebied en een gebiedsanalyse uitgevoerd. Vervolgens zijn verschillende bouwstenen als wadi’s, bomen, watergangen en groenzones samengebracht in een schetsontwerp en profielen. Zo is de water- en groenopgave kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht. Ook zijn de kosten voor de klimaatadaptieve maatregelen geraamd voor de aanleg en beheerfase. Dit zorgt ervoor dat deze thema’s niet ondersneeuwen in de afweging met andere opgaven als verkeer. Ook is de verlegging en aanleg van de (stam)riolering in het gebied doorgerekend. Verlegging van de stamriolering was nodig om meer ruimte te realiseren in de ondergrond voor o.a. de aanleg van een multimodale Knoop en bijbehorende inritten. Dit voorbeeld laat zien hoe de raakvlakken met andere ontwerptrajecten binnen KnoopXL in het masterplan zijn meegenomen.

Samenwerking tijdens het project

Samenwerking en afstemming stond centraal bij het opstellen van het Masterplan klimaatadaptatie KnoopXL. Concreet betekende dit dat in de projectgroep vanuit de gemeente en TAUW verschillende disciplines samenwerkten: klimaatadaptatie, stedelijk water, groen en ecologie, bodem en grondwater, stedenbouw en landschap en civiele techniek. Via werk- en ontwerpsessies zijn het programma van eisen opgesteld, bouwstenen voor maatregelen ontwikkeld en samengebracht in een groen klimaatadaptief ontwerp. Daarbij vond nauwe samenwerking met andere (ontwerp)trajecten plaats, zoals het integrale ontwerp van het raamwerk van de openbare ruimte door KCAP, het planproces begeleid door APPM en de totstandkoming van clusterpaspoorten voor de gebouwen en bijbehorende buitenruimte.

Resultaat van dit project

Het masterplan klimaatadaptatie geeft de gemeente Eindhoven inzicht in de water- en klimaatopgave en hoe deze in het ontwerp van KnoopXL een robuuste plek kan krijgen. Het masterplan geeft een kwantitatief eindbeeld (hoeveel water en groen? Waar? En met welke peilen en afmetingen?) en kwalitatief eindbeeld (welke inrichting en ruimtelijke kwaliteit?). Omdat de verschillende disciplines mee zijn genomen, is een breed draagvlak ontstaan. Ook zijn de raakvlakken met andere disciplines zoals verkeer en met het integrale ontwerp helder in beeld. Dit legt een goede basis voor de verdere integratie van groene klimaatadaptatie in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling.

Voor TAUW was het eerste masterplan klimaatadaptatie dat is ontwikkeld. Een divers team van senioren, medioren en junioren heeft TAUW’s expertise samengebracht in het plan. Daarmee is erg nuttige ervaring opgedaan hoe de inhoudelijke opgaven kunnen zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving in een hoogstedelijke gebiedsontwikkeling als KnoopXL.

"Het masterplan Klimaatadaptatie is voor de gemeente een breed gedragen bouwsteen geworden voor integrale planuitwerking van de openbare ruimte van Knoop XL. De proactieve houding van Tauw waarin ze zelfstandig en veelvuldig afstemming zochten met de projectgroep, de andere vakdisciplines in de gemeente, het gebiedsteam van Knoop XL, de procesbegeleiders (APPM) en stedenbouwkundige planvormers (KCAP) heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de waarde van het product."

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.