MER draagt bij aan keuze voor bouwprogramma De Nieuwe Kern in gemeente Ouder-Amstel

(klik op de afbeelding om deze op ware grootte te bekijken)

Projectgegevens:

Periode:  augustus 2020 - augustus 2021

Opdrachtgever: Gemeente Ouder-Amstel

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Gerrit Jan Schraa
  • Joost de Jong
  • Elza van der Meer

 

Projectomschrijving

De gemeente Ouder-Amstel wil De Nieuwe Kern realiseren in het gebied tussen Amstel Business Park, NS-station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2. Het beoogde programma bestaat uit 4.500 woningen en ongeveer 250.000m² /kantoren/hotels en andere voorzieningen. TAUW heeft voor deze ontwikkeling de milieueffectrapportage verzorgd.

Omdat het milieueffectrapport zowel voor de structuurvisie als opvolgende ruimtelijke besluiten van de deelgebieden bruikbaar moest zijn, zijn de onderzoeken gedetailleerder dan noodzakelijk is voor enkel een structuurvisie. Samen met Goudappel heeft TAUW alle benodigde milieuonderzoeken uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met daarbij een passende beoordeling (Wet natuurbescherming).

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen de opdrachtgever van de gemeente en TAUW is goed verlopen. Op een constructieve wijze beslechtten we samen inhoudelijke discussies en vonden we oplossingen voor veranderende planningen. Daarbij is het gelukt om tot een gedragen MER te komen in een complex speelveld. Het plangebied behoort namelijk tot de gemeente Ouder-Amstel terwijl de gronden grotendeels in eigendom zijn van buurgemeente Amsterdam, NS Vastgoed, AFC Ajax en de combinatie Borchland/VolkerWessels Vastgoed die het gebied willen ontwikkelen. Elke partij heeft haar eigen aandachtspunten terwijl TAUW en Goudappel een onafhankelijk en gebalanceerd MER moesten opstellen. Samen met de gemeente zijn we daar goed in geslaagd. Ook hebben we gezamenlijk antwoorden geformuleerd op de ingediende zienswijzen op de structuurvisie en het advies van de Commissie voor de m.e.r. op het MER.

Resultaat van het project

De milieueffecten van de twee planvarianten (4.500 en 6.200 woningen) zijn nu in beeld. Alle onderzoeken en het MER zijn conform planning opgeleverd. Hierdoor kon het MER gelijktijdig met de structuurvisie ter inzage. De Commissie voor de m.e.r. gaf in haar advies aan dat het MER goed leesbaar en overzichtelijk is en de effecten over het algemeen duidelijk zijn beschreven. Op basis van dat advies stelden we in de zomer van 2021 een aanvullende notitie op en beantwoordden we de zienswijzen. Op basis van onder meer deze stukken heeft de gemeenteraad in november 2021 unaniem ingestemd met de structuurvisie.

 

“Het MER en de onderzoeken van TAUW en Goudappel lieten ons zien dat de milieueffecten vergelijkbaar zijn in de onderzochte varianten. Mede hierdoor kon de gemeenteraad besluiten om ruimte te maken voor 5.000 in plaats van 4.500 woningen, zoals oorspronkelijk voorzien. De samenwerking met TAUW en Goudappel verliep constructief en wij zijn tevreden met het resultaat.” - Tessa Ruijs, projectleider De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel

 
 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.