MER inrichtingsmaatregelen PAS Sallandse Heuvelrug

In het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000 worden op en rond de Sallandse Heuvelrug diverse herstelmaatregelen uitgevoerd zoals opgenomen in het Natura 2000-beheerplan en de gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Onderdeel van deze opgave is het inrichten van de Zunasche Heide als foerageergebied voor het korhoen.

De populatie korhoenders is in de afgelopen decennia dramatisch afgenomen, de Sallandse Heuvelrug is het enige gebied in Noord-West Europa waar de soort nog voorkomt. De soort staat daarom bovenaan de rode lijst. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de soort is de lage kuikenoverleving door een gebrek aan dierlijke eiwitbronnen op de droge heide. Uitbreiding van het foerageergebied met insectenrijke habitattypen op de flanken van de heuvelrug moet de kuikenoverleving en daarmee de instandhouding van de soort verbeteren.

In opdracht van Staatsbosbeheer (bestuurlijk trekker van het gebiedsproces Sallandse Heuvelrug Oost; overige betrokken partijen zijn provincie Overijssel, gemeentes Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten, waterschap Vechtstromen, LTO West-Twente en Natuurmonumenten) heeft Tauw een plan van aanpak opgesteld, conditionerende onderzoeken uitgevoerd (hydrologie, bodem, ecologie, niet gesprongen explosieven, landschap), een maatregelenpakket opgesteld, een inrichtingsplan geschreven, de begeleiding van het PIP op zich genomen, de MER voor het provinciaal inpassingsplan geschreven, een vergunningeninventarisatie uitgevoerd en de concept vergunningaanvragen opgesteld.

Aangezien in het plangebied diverse woningen liggen en een deel van de gronden in de huidige situatie een agrarische functie heeft, is ook het omgevingsmanagement een belangrijk deel van de opdracht. Tauw heeft verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd en is ook individueel met bewoners en agrariërs in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken en bijeenkomsten is niet enkel ingegaan op de noodzaak en effecten van de ontwikkeling, maar is ook expliciet aandacht besteed aan wensen van de bewoners en meekoppelkansen op het gebied van recreatie en verkeer.

Het uiteindelijk inrichtingsplan voorziet in herstel van een open cultuurlandschap zoals dat in de hoogtijdagen van het korhoen bestond. Dit wordt onder meer bereikt door het afgraven en verschralen van percelen voor de realisatie van (vochtige) heischrale graslanden. Door middel van extensief beheerde natuurakkers worden deze verbonden met de droge heide op de heuvelrug. Obstakels, zoals bomen en hekwerken, worden verwijderd en een drukke weg door het gebied wordt verkeersluw gemaakt. Zo ontstaat een gevarieerd en veilig landschap voor het korhoen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.