MER levert waardevolle informatie voor Omgevingsvisie gemeente Utrechtse Heuvelrug

Projectgegevens:

Periode:  april – oktober 2021

Opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Joost de Jong
  • Mark Zandvoort
  • Elza van der Meer
  • Michael de Baat

 

Projectomschrijving

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt een omgevingsvisie op, zoals bedoeld in de Omgevingswet. Daarin geven zij aan wat hun visie en ambities zijn voor de fysieke leefomgeving in de gemeente tot aan 2040. In opdracht van de gemeente stelde TAUW een milieueffectrapport (planMER) bij de omgevingsvisie op.

Het planMER voor de Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug is gelijktijdig opgesteld met de ontwerp Omgevingsvisie. Het doel van het planMER is het inzichtelijk maken van de effecten van de Omgevingsvisie op de leefomgeving en in hoeverre het voorgestelde beleid bijdraagt aan het halen van de gestelde ambities. Het planMER geeft de (milieu)-informatie die nodig is om een besluit te nemen over de vaststelling van de Omgevingsvisie.

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen de gemeente en TAUW verliep soepel en constructief. De communicatie tussen beide partijen was goed en het was duidelijk wat er op welk moment van wie verwacht werd. Over inhoudelijke discussiepunten hakten we gezamenlijk in een overleg of telefoontje een knoop door. Veranderingen in de planning losten we op pragmatische wijze op, zodat we de deadline van oplevering van een definitief MER bij de concept omgevingsvisie haalden.

Resultaat van het project

Het MER is tegelijkertijd opgesteld met de omgevingsvisie en leverde gedurende dit traject waardevolle informatie op voor de omgevingsvisie. Op verschillende momenten zijn de inzichten vanuit het MER voorgelegd om de omgevingsvisie scherper te maken. In verschillende werksessies hebben beleidsadviseurs van de gemeente en MER-adviseurs van TAUW hier samen aan gewerkt. Zo is bekeken hoe negatieve effecten van het beleid verminderd konden worden en hoe ambities nog beter behaald kunnen worden door aanpassing van het beleid in de uiteindelijke concept omgevingsvisie. In begin 2022 wordt de omgevingsvisie ter visie gelegd en na de gemeenteraadsverkiezingen volgt de vaststelling van de omgevingsvisie. De gemeenteraad kan de inzichten uit het MER meenemen in hun besluitvorming over de omgevingsvisie.

 

"Het hele traject van de Omgevingsvisie was redelijk nieuw voor de gemeente. De ervaring van TAUW in het opstellen van MER’ren voor Omgevingsvisie kwam duidelijk naar voren in het proces. Door het MER gelijktijdig met de Omgevingsvisie op te stellen had het MER echt een toegevoegde waarde gehad voor de visie. De tussentijdse contactmomenten zorgde ervoor dat de planning behaald werd en zorgde voor een gestructureerd proces zonder onverwachte uitkomsten tussendoor. Al met al leidde de prettige samenwerking, in combinatie met de juiste kennis en expertise tot een gedragen eindproduct." - Marijke van den Heuvel, gemeente Utrechtse Heuvelrug

 
 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.