Milieueffectrapportage (MER) voor stedelijke ontwikkeling Entree in Zoetermeer

Projectgegevens:

Periode: juni 2019 – augustus 2021

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Joost de Jong
  • Esther van Rosmalen
  • Jolanda Onneweer
  • Leon Valkenburg

 

Opdrachtomschrijving

De gemeente Zoetermeer ontwikkelt Entree tot een groen en stedelijk gebied met minstens 4.500 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen (zie entreezoetermeer.nl). In opdracht van de gemeente Zoetermeer stelde TAUW een startdocument voor de m.e.r.- en bestemmingsplanprocedure op. Om goed aan te sluiten bij de verbreding van de Omgevingswet naar de fysieke leefomgeving namen wij de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, ondergrond, gezondheidsbevordering en biodiversiteit mee in het MER. Wij stelden het MER op dat bij het masterplangebied hoort en deden de onderzoeken voor klimaatadaptatie, natuur, bodem en water uit. Daarnaast voerde TAUW samen met onder meer APPM een studie uit om de duurzaamheidsambities van de gemeente te vertalen in maatregelen en de haalbaarheid inclusief kosten van die maatregelen in beeld te brengen. TAUW voerde deze studie uit voor klimaatadaptatie en de groenblauwe structuren in het plan.

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen gemeente, TAUW en andere adviseurs verliep constructief. Het is ons gelukt om onderzoeken van verschillende adviseurs bij elkaar te brengen in één MER. Hobbels die we tegenkwamen in een dergelijk complexe ruimtelijke ontwikkeling hebben de verantwoordelijke voor het MER en bestemmingsplan van de gemeente en de projectleider van TAUW samen opgelost. De flexibiliteit en wederzijds vertrouwen droegen daar aan bij.

De m.e.r.-adviseurs van TAUW droegen ook bij aan verschillende participatiebijeenkomsten waar omwonenden, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en experts van de gemeente en adviesbureaus aan deelnamen. De samenwerking bleef ook goed toen alle overleggen online waren als gevolg van de coronamaatregelen.

"In een complexe opgave is het TAUW gelukt om alle onderzoeken op een goede manier samen te voegen in het MER. Het MER was meer dan het in beeld brengen van milieueffecten: met het MER konden wij de plannen steeds bijstellen zodat het (negatieve) milieueffect verkleind kon worden. De samenwerking met TAUW was prettig. De projectleider van TAUW stelde zich flexibel op bij veranderingen in het ontwikkeltraject en kon me van goed advies voorzien, zodat ik intern weer verder kon."

Caroline Osseweijer, gemeente Zoetermeer


Resultaat van het project

Doordat wij het MER opstelden tijdens het ontwikkeltraject zijn de milieueffecten al tijdig in beeld gekomen voor het projectteam van Entree. Het MER heeft er ook toe geleid dat de plannen voor Entree steeds bijgesteld konden worden zodat het (negatieve) milieueffect verkleind kon worden. Daarbij heeft de gemeente een MER bij het bestemmingsplan gekregen dat de milieu-informatie bevat voor de besluitvorming. Het bestemmingsplan schetst de kaders voor de ontwikkeling van Entree waar binnen verschillende projectontwikkelaars een eigen invulling geven. In het 1e kwartaal van 2022 gaat de gemeente Zoetermeer de zienswijze indiening in met een goede basis.

Verder hebben wij samen met andere adviseurs het mogelijk gemaakt om abstracte duurzaamheidsambities te vertalen in concretere maatregelen die in de ontwikkeling worden meegenomen.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.