MER voor windmolens op een bedrijventerrein: Kleefse Waard

De gemeente Arnhem heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied Kleefse Waard - Koningspleij Noord. Dit gebied is voor een groot deel in gebruik als bedrijventerrein. Langs de rand wordt een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Onderdeel van het initiatief is ook het mogelijk maken van vier windturbines en een zonneveld.

Indicatieve ligging van de plan- en zoekgebiedenOm het zonneveld mogelijk te maken is een dubbelbestemming van toepassing op het deel van het plangebied dat nu als landbouwgrond in gebruik is. Het bestemmingsplan is m.e.r.-plichtig vanwege mogelijke significante effecten op N2000 gebied. Tauw heeft voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het windpark het MER/passende beoordeling opgesteld. Onderdeel hiervan zijn stikstofberekeningen om het effect van het industrieterrein op het nabijgelegen N2000 gebied in beeld te brengen. Om depositieruimte voor het bedrijventerrein te reserveren is het project bij de provincie aangemeld als prioritair project in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast coördineerde Tauw de aanvraag van alle vergunningen voor de vier windturbines inclusief bijhorende milieuonderzoeken. De onderzoeken hebben zich toegespitst op de mogelijke significantie van de mortaliteit van langstrekkende wulpenpopulatie, veiligheid (zowel waterveiligheid, verkeersveiligheid als externe veiligheid), geluid, hinder door slagschaduw en het mogelijke effect op de beschermde flora en fauna in het plangebied.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauw overleg met de gemeente/omgevingsdienst (afstemming bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, e.d.) en de provincie Gelderland (Vergunning Wet natuurbeheer. Tijdens de procedure waarin de ontwerp vergunningen en het bestemmingsplan ter visie hebben gelegen zijn, op verzoek van de gemeenteraad, een groot aantal inloopavonden georganiseerd. Tauw heeft hierbij de gemeente ondersteund, net als bij het verwerken van en het reageren op de vele zienswijzen die door de omgeving naar voren zijn gebracht.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.