Milieueffectrapport voor een globaal plan in Almere Poort

Almere Poort is als relatief jong stadsdeel van Almere sinds 2005 volop in ontwikkeling. In vergelijking met de rest van Almere is dit stadsdeel meer grootstedelijk dan de rest van Almere. De nadruk in het gebied ligt op een combinatie van wonen en werken in combinatie met recreatievoorzieningen.

De gemeente Almere werkt aan de actualisatie van het bestemmingsplannen voor het gebied, omdat het vigerende bestemmingsplan 10 jaar oud is en het programma voor de nog te ontwikkelen delen van Poort is niet meer passend voor de gewenste invulling  van het gebied tot woon-, werk- en recreatiegebied. De nieuwe plannen bieden binnendijks ruimte voor de bouw van 14.000 woningen, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfs- en kantoorpanden en recreatie- en sportvoorzieningen. Buitendijks is de vergroting van het Almeerderstrand, het verplaatsen van het Catamaranstrand en de aanleg van het Meerstrand mogelijk.

Omdat Almere Poort een stedelijk gebied in ontwikkeling is, werken Tauw en de gemeente samen aan een globaal plan met voldoende flexibiliteit. In de al gerealiseerde gebieden wordt uitgegaan van een gedetailleerde bestemming. De nog te ontwikkelen gebieden worden daarentegen voorzien van een globale eindbestemming. Op die manier kan in deze gebieden zonder verdergaande planologische stappen worden ontwikkeld. Het aantal aanduidingen of bestemmingen op perceelsniveau wordt daarbij zo klein mogelijk gehouden. Voor het plan geldt zowel een planm.e.r.-plicht als een m.e.r.-beoordelingsplicht. De gemeente heeft besloten een gecombineerd plan- en projectMER op te stellen. Het MER bevat zowel de globale als gedetailleerde informatie die nodig is om aan alle m.e.r.-verplichtingen te voldoen. Tauw heeft zowel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld als het MER.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.