Milieurisicoanalyse (MRA) Amercentrale Geertruidenberg

Tauw heeft na een analyse van relevante stoffen en insluitsystemen (MRA) de restrisico’s gemodelleerd met het softwareprogramma Proteus III.

Milieurisicoanalyse (MRA) voor Amercentrale
Milieurisicoanalyse (MRA) voor Amercentrale

Voor de Amercentrale in Geertruidenberg, een energiecentrale waar kolen steeds meer worden vervangen door duurzame biomassa, heeft Tauw een milieurisicoanalyse (MRA) uitgevoerd. Deze richt zich met name op de milieueffecten van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen op het oppervlaktewater.

Tauw heeft na een analyse van relevante stoffen en insluitsystemen de restrisico’s gemodelleerd met het softwareprogramma Proteus III. Hieruit moet blijken of er sprake is van een verwaarloosbaar, acceptabel of verhoogd risico. Bij een verhoogd risico zal de klant aanvullende maatregelen of een veiligheidsstudie moeten verrichten.

NOx-installatie

De Amercentrale gebruikt duurzame biomassa en steenkool om stoom op te wekken, waarna een enorme turbine de warmte omzet in elektriciteit. Hiermee wordt maar liefst 600 megawatt elektrische energie opgewekt, genoeg stroom voor 1 miljoen huishoudens. Bij het verbrandingsproces komen stikstofoxiden (NOx) vrij.

Om de hoeveelheden NOx terug te dringen naar een acceptabel niveau, wordt gebruik gemaakt van de NOx-installatie. Door toevoeging van ammoniak worden de stikstofoxiden uit de rookgassen via een katalysator omgezet naar (het onschadelijke) stikstof en water. Een proces dat bij een temperatuur van 300°C plaatsvindt. Voor dit proces gebruikt de Amercentrale twee opslagtanks (van 1.200 m3) met ammonia, die in een omwalde tankput vlak naast de rivier de Amer staan.

Resultaten modellering

Uit de modellering kwamen in eerste instantie verhoogde risico’s naar voren als gevolg van overstroming van de omwalde tankput, namelijk het uitstromen van de waterbezwaarlijke ammonia bij (instantaan) falen van de opslagtanks.

Na overleg met de klant kwam naar voren dat er meer opvangcapaciteit aanwezig was dan in eerste instantie rekening mee was gehouden. Hiermee hebben we, samen met nog een paar andere aanpassingen, het milieurisico kunnen terugbrengen naar een acceptabel niveau.

Verschillen in samenstelling ammonia

Een opvallende uitkomst uit onze analyses was het verschil in concentratie van de ammonia en de daarmee corresponderende gevaarindeling. Dit heeft zowel effect op de Proteus-modellering voor de MRA als de BRZO-toets.

Aan de hand van wetenschappelijke literatuur hebben we de exacte toxiciteit van de ammonia weten te bepalen, om vervolgens real-case mee te modelleren. Real-case modellering maakt de daadwerkelijke risico's beter inzichtelijk dan een worst-case modellering. Zo hebben we kunnen aantonen dat de risico's ten aanzien van de ammonia-opslagtanks in het acceptabele gebied liggen. Dit betekent dat het voor de klant niet nodig is om aanvullende risicostudies uit te voeren en/of extra maatregelen te nemen.Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.