MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem

Projectgegevens:

Periode:
Fase AB: juni 2019 - september 2020
Fase CD: oktober 2020 - lopend

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Betrokken Tauw adviseur: 

 • Floris Eenink
 • Lucy Talens
 • Bart van Genugten
 • Wieger van Weelden

Opdrachtomschrijving

De MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem is een opdracht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. In het aansturende opdrachtgeversteam zijn zowel het ministerie, Rijkswaterstaat als de provincie vertegenwoordigd. Deze partijen vormen samen met de regio Drechtsteden de initiatiefnemers tot het opstarten van de MIRT-Verkenning.

Het project richt zich op het verbeteren van doorstroming en verkeersveiligheid in beide richtingen op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, zodat de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied verbetert. Het projectgebied bevindt zich in het stedelijk gebied van de regio Drechtsteden en loopt door het stedelijk gebied van de regio Gorinchem. De A15 is in deze agglomeratie van ca. 330 duizend inwoners, op meerdere plekken ingeklemd tussen stedelijk gebied, spoorlijnen (Betuweroute en MerwedeLingelijn) en water (Beneden-Merwede en Kanaal van Stenenhoek). Beschermde natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle gebieden bevinden zich op korte afstand van het projectgebied. De A15 vormt in dit gebied een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland.

TAUW, Goudappel, APPM en Rebel voeren gezamenlijk alle advieswerkzaamheden uit voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem fase AB en fase CD in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Fase AB van de MIRT-Verkenning is in september 2020 afgerond. Fase CD loopt op dit moment nog.

Uitgevoerde werkzaamheden

Door het consortium zijn in fase AB (de eerste fase van de MIRT-Verkenning) de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • probleem- en gebiedsanalyse;
 • verkeerskundige analyses en berekeningen;
 • bepaling milieueffecten op basis van beoordelingskader;
 • opstellen wegontwerpen;
 • opstellen kostenraming en kostennota en bepalen kosteneffectiviteit van de oplossingsrichtingen;
 • participatieproces en doorlopen trechteringsproces van alle mogelijke oplossingen naar kansrijke alternatieven.


Eindproducten van de fase AB betreffen de opgestelde Nota kansrijke alternatieven en de NRD als eerste stap in de m.e.r.-procedure.

In fase CD (de tweede fase van de MIRT-Verkenning zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd of wordt hier nog aan gewerkt:

 • verkeerskundige analyses en berekeningen van alternatieven;
 • opstellen wegontwerpen van alternatieven;
 • opstellen PlanMER;
 • opstellen Voorkeursbeslissing;
 • participatieproces en meekoppelkansen;
 • doorlopen trechteringsproces van alternatieven en varianten naar voorkeursalternatief (VKA).

 

Eerste fase MIRT-Verkenning (Fase AB)

Fase AB van de Verkenning liep van juni 2019 tot en met september 2020. Deze fase richtte zich op het analyseren van het verkeerskundig probleem en inventariseren en breed ophalen van oplossingsrichtingen. Bij de start van de verkenningsfase is hiertoe een inventariserende probleem- en gebiedsanalyse opgesteld en is een breed stakeholderproces opgezet. In verschillende (informatie)bijeenkomsten, ateliers en werksessies konden stakeholders meedenken over mogelijke oplossingen en ook over (duurzame) meekoppelkansen die gezien werden. Oplossingen die opgehaald zijn varieerden van Smart-Mobility maatregelen, zachte en harde mobiliteitsmanagement maatregelen en infrastructurele maatregelen. Ook zat er veel variatie in het type en de reikwijdte van de oplossingen, van een aanpassing van de toerit tot het verdubbelen van een N-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Opgehaalde meekoppelkansen zijn in een apart spoor verder verkend op kansrijkheid. De oplossingen zijn in eerste instantie op hoofdlijnen beoordeeld op doorstroming en verkeersveiligheid op het hoofdwegen- en onderliggend wegennet, op ruimtelijke impact, kosten en op technische uitvoerbaarheid, op basis waarvan de kansrijkere oplossingen overbleven. Deze eerste trechtering is vastgelegd in de Groslijst Oplossingsrichtingen.

De kansrijkere oplossingen zijn geclusterd tot 6 maatregelpakketten. Dit betroffen zowel infrastructurele maatregelen, uitbreiding van het openbaar vervoer, smart mobility maatregelen als mobiliteitsmanagement maatregelen. De infrastructurele pakketten zijn uitgewerkt tot schetsontwerpen. De kansrijke infrastructurele maatregelpakketten zijn verkeerskundig doorgerekend t.b.v. zorgvuldige effectbeoordeling voor het aspect verkeersdoorstroming. De verkeersveiligheidseffecten en de beoordelingen van milieueffecten vond kwalitatief plaats. Samen met een inschatting van de kosten per pakket, vormde dit input voor de trechtering tot meest kansrijke maatregelpakketten. Dit is vastgelegd in de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als voorbereiding van het planMER. Beide producten zijn bestuurlijk vastgesteld. 

Tweede fase MIRT-Verkenning (Fase CD)

Fase CD loopt vanaf oktober 2020 en is momenteel nog in uitvoering. Deze fase richt zich op het beoordelen van de kansrijke alternatieven en varianten en de keuze van / samenstelling tot een voorkeursalternatief. Gedurende de fase CD zijn drie alternatieven en drie varianten onderzocht, die  gericht zijn op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg, al dan niet gecombineerd met het nemen van Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Voor de alternatieven is een Inpassend Ontwerp (IO) opgesteld. De alternatieven zijn verkeerskundig en op enkele milieuthema’s doorgerekend en beoordeeld op verscheidene (milieu)effecten. De (milieu)effecten van de varianten zijn kwalitatief bepaald.

De milieueffecten worden beschreven in het planMER. De resultaten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de SSK-raming leveren samen met de effectbeoordelingen in het planMER belangrijke beslisinformatie voor het trechteringsproces, waarin een voorkeursalternatief (VKA) wordt gekozen of samengesteld uit de drie alternatieven en drie varianten. Het eindproduct van de MIRT-Verkenning is de Voorkeursbeslissing, waarin de keuzes en het proces om te komen tot het VKA beschreven staan. De Ontwerp-Voorkeursbeslissing wordt samen met het planMER ter inzage gelegd. De eventuele zienswijzen op beide documenten en de toetsing van de Commissie voor de m.e.r. op het milieueffectrapport worden betrokken bij de afronding van het planMER en de definitieve Voorkeursbeslissing.

 

Samenwerking tijdens het project

Fase AB

TAUW verzorgde in fase AB het planstudiemanagement (effectbeoordelingen milieu in groslijst oplossingsrichtingen, Factsheets, gebiedsanalyse, NRD), duurzaamheidsspoor (omgevingswijzer- en ambitiewebsessie) en het technisch management (schetsontwerpen en ontwerpnota, kostenraming en -nota). APPM verzorgde het omgevingsmanagement (stakeholdermanagement en communicatie, organisatie van ateliers en informatiebijeenkomsten) en risicomanagement. Goudappel verzorgde de verkeerskundige berekeningen, probleemanalyse en effectbeoordeling verkeer- en verkeersveiligheid. Rebel verzorgde het projectmanagement, Beoordelingskader en Nota Kansrijke Alternatieven (NKA).

Fase CD

TAUW verzorgt in fase CD het projectmanagement, contractmanagement, planstudiemanagement (uitvoeren milieueffectbeoordelingen en verdiepende studies, opstellen planMER en Voorkeursbeslissing) en technisch management (inpassende ontwerpen en ontwerpnota, kostennota). APPM verzorgt het risicomanagement en omgevingsmanagement (stakeholdermanagement en communicatie, meekoppelkansenproces en organisatie van ateliers en informatiebijeenkomsten). Goudappel voert de verkeerskundige berekeningen en analyses uit en verzorgde de effectbeoordeling van de aspecten doorstroming, verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit en gezondheid. Rebel verzorgt het opstellen van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en businesscases van de potentiële meekoppelkansen.

  

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.