MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem

Projectgegevens:

Periode: juni 2019 - september 2020

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Betrokken Tauw adviseur: Floris Eenink

Opdrachtomschrijving

TAUW, Goudappel, APPM en Rebel hebben gezamenlijk alle advieswerkzaamheden uitgevoerd voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem fase A&B in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door het consortium zijn in fase A&B (de eerste fase van de MIRT-Verkenning) de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • probleem- en gebiedsanalyse;
  • verkeerskundige analyses en berekeningen;
  • bepaling milieueffecten op basis van beoordelingskader;
  • opstellen wegontwerpen;
  • opstellen kostenraming en kostennota en bepalen kosteneffectiviteit van de oplossingsrichtingen;
  • participatieproces en doorlopen trechteringsproces van alle mogelijke oplossingen naar kansrijke alternatieven.

Eindproducten van de fase A&B betreffen de opgestelde Nota kansrijke alternatieven en de NRD als eerste stap in de M.e.r.-procedure.

 

Samenwerking tijdens het project

De MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem is een opdracht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. In het aansturende opdrachtgeversteam zijn zowel het ministerie, Rijkswaterstaat als de provincie vertegenwoordigd. Deze partijen vormen samen met de regio Drechtsteden de initiatiefnemers tot het opstarten van de MIRT-Verkenning.

Het project richt zich op het verbeteren van doorstroming en verkeersveiligheid in beide richtingen op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, zodat de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied verbetert. Het projectgebied bevindt zich in het stedelijk gebied van de regio Drechtsteden en loopt door het stedelijk gebied van de regio Gorinchem. De A15 is in deze agglomeratie van ca. 330 duizend inwoners, op meerdere plekken ingeklemd tussen stedelijk gebied, spoorlijnen (Betuweroute en MerwedeLingelijn) en water (Beneden-Merwede en Kanaal van Stenenhoek). Beschermde natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle gebieden bevinden zich op korte afstand van het projectgebied. De A15 vormt in dit gebied een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland.

Fase AB van de Verkenning liep van juni 2019 tot en met september 2020. Deze fase richtte zich op het analyseren van het verkeerskundig probleem en inventariseren en breed ophalen van oplossingsrichtingen. Bij de start van de verkenningsfase is hiertoe een inventariserende probleem- en gebiedsanalyse opgesteld en is een breed stakeholderproces opgezet. In verschillende (informatie)bijeenkomsten, ateliers en werksessies konden stakeholders meedenken over mogelijke oplossingen en ook over (duurzame) meekoppelkansen die gezien werden. Oplossingen die opgehaald zijn varieerden van Smart-Mobility maatregelen, zachte en harde mobiliteitsmanagement maatregelen en infrastructurele maatregelen. Ook zat er veel variatie in het type en de reikwijdte van de oplossingen, van een aanpassing van de toerit tot het verdubbelen van een N-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Opgehaalde meekoppelkansen zijn in een apart spoor verder verkend op kansrijkheid. De oplossingen zijn in eerste instantie op hoofdlijnen beoordeeld op doorstroming en verkeersveiligheid op het hoofdwegen- en onderliggend wegennet, op ruimtelijke impact, kosten en op technische uitvoerbaarheid, op basis waarvan de kansrijkere oplossingen overbleven. Deze eerste trechtering is vastgelegd in de Groslijst Oplossingsrichtingen

 

Resultaat

TAUW verzorgde in deze fase A&B het planstudiemanagement (effectbeoordelingen milieu in groslijst oplossingsrichtingen, Factsheets, gebiedsanalyse, NRD), duurzaamheidsspoor (omgevingswijzer- en ambitiewebsessie) en het technisch management (schetsontwerpen en ontwerpnota, kostenraming en -nota). APPM verzorgde het omgevingsmanagement (stakeholdermanagement en communicatie, organisatie van ateliers en informatiebijeenkomsten) en risicomanagement. Goudappel verzorgde de verkeerskundige berekeningen, probleemanalyse en effectbeoordeling verkeer- en verkeersveiligheid. Rebel verzorgde het projectmanagement, Beoordelingskader en Nota Kansrijke Alternatieven (NKA).

De kansrijkere oplossingen zijn geclusterd tot 6 maatregelpakketten. Dit betroffen zowel infrastructurele maatregelen, uitbreiding van het openbaar vervoer, smart mobility maatregelen als mobiliteitsmanagement maatregelen. De infrastructurele pakketten zijn uitgewerkt tot schetsontwerpen. De kansrijke infrastructurele maatregelpakketten zijn verkeerskundig doorgerekend t.b.v. zorgvuldige effectbeoordeling voor het aspect verkeersdoorstroming. De verkeersveiligheidseffecten en de beoordelingen van milieueffecten vond kwalitatief plaats. Samen met een inschatting van de kosten per pakket, vormde dit input voor de trechtering tot meest kansrijke maatregelpakketten. Dit is vastgelegd in de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als voorbereiding van het planMER. Beide producten zijn bestuurlijk vastgesteld.  De kansrijke maatregelpakketten worden momenteel door het consortium in de 2e fase MIRT-Verkenning verder uitgewerkt en onderzocht.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.