Nadere veiligheidsanalyse Rijnkade Arnhem

6 november 2019

Projectgegevens


Periode: 
Mei 2016 - Mei 2017

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Nander van der Plicht

Wat was de opdracht?

De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen in Nederland in 2050 moet voldoen aan de in de wet benoemde veiligheidsnormen. De versterking van de afgekeurde primaire waterkeringen worden in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uitgevoerd.

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) heeft vanuit de Derde Toetsronde (nu beoordeling) de opgave om de Rijnkade in Arnhem te verbeteren. De faalmechanismen hoogte en macrostabiliteit buitenwaarts en de sterkte van de bekleding dienden beoordeeld te worden. De Rijnkade is in het verleden getoetst volgens de toen geldende regels en veiligheidseisen. Hierbij zijn aannamen gedaan en schematisatiekeuzes gemaakt. WRIJ wilde inzicht in de urgentie en mate van afkeuren van de Rijnkade. Een opgave waar Tauw graag de tanden in zette!

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

Tauw was in dit project verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Nadere Veiligheidsanalyse (NAV) voor de nieuwe norm (Waterwet) van de waterkering. Onderdeel hiervan was een second opinion op de sterkteberekening van de gewichtsmuur van de Rijnkade, uitgevoerd door Arcadis. Hierbij is gekeken waar onzekerheden binnen de berekening aanwezig waren. Aansluitend is een onderzoeksplan opgesteld om deze onzekerheden weg te nemen.

Overige werkzaamheden Tauw:

  • Technische Projectleiding
  • Bepaling hydraulische randvoorwaarden met Hydra-NL.
  • Visuele inspectie bekleding.

Binnen deze opdracht is nauw samengewerkt met het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) om tot een beoordelingsstrategie te komen en om de faalsituaties, beschreven in de Nadere Veiligheidsanalyse, te toetsen op juistheid en volledigheid. Het KPR ondersteunt en adviseert keringbeheerders bij het toepassen van de risicobenadering, het duiden van nieuwe normen (consequentie-analyses) en het toepassen van rekenregels uit het nieuwe Ontwerpinstrumentarium (OI2014).

Askold Huidink van WRIJ: “De Nadere Veiligheidsanalyse was duidelijk, overzichtelijk en voldeed volledig aan onze verwachtingen. Ik ben in het hele proces van het opstellen van de NVA goed meegenomen en Tauw’s expertise heeft bijgedragen tot een goed eindproduct dat scherp heeft neergezet wat onze veiligheidsopgave behelst. Het heeft ons geholpen in het ontwerpproces om tot een gedragen Voorkeursalternatief (VKA) te komen.”

Wat is het resultaat van het project?

Het resultaat is een gedetailleerd veiligheidsbeeld van de waterkering langs de Rijnkade. Met dit veiligheidsbeeld is de verkenningsfase voor de versterking van de Rijnkade (HWBP project) gestart. Ook uit dit project bleek maar weer dat ieder situatie uniek is.

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!