Natuurdossier N307 Roggebot-Kampen

Projectgegevens:

Periode: 2018-2020

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Betrokken Tauw adviseur: Eric Versteeg

Opdrachtomschrijving

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle. 

N307 Roggebot-Kampen is het sluitstuk van het Masterplan IJsseldelta-Zuid. Dit (deel)project betreft het ontwikkelen van het natuurdossier voor de Planuitwerkingsfase van de N307. Projectdoelen waren onder andere: het verwijderen van de Roggebotsluis, het creëren van een open water- en vaarverbinding tussen Drontermeer en Vossemeer, de aanleg van een brug en verbreding/opwaardering van de N307. Daarnaast moest de aansluiting op bestaande dijken worden gerealiseerd. Ook de ‘groene’ inpassing (inclusief ontsnipperingsmaatregelen) en diverse mitigerende en compenserende maatregelen voor natuur in relatie tot de benodigde natuur- en watervergunningen, behoorden tot de opdracht. Voor natuur bestond de advisering door TAUW uit:

  • Adviseren op het gebied van natuur en natuurbeleid m.b.t. inrichtings- en uitvoeringsvarianten, inclusief uitvoeren veldonderzoeken, waaronder onderzoek naar vleermuizen;
  • Toetsing effecten op beschermde soorten en opstellen activiteitenplan ten behoeve van ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming;
  • Toetsing effecten op NNN en weidevogels, inclusief opstellen compensatieplan;
  • Passende beoordeling ten behoeve van vergunningaanvraag Wet natuurbescherming (inclusief toetsing stikstofeffecten).

 

De belangrijkste uitdagingen kwamen voort uit de bescherming van bestaande natuurwaarden (Natura 2000, NNN, beschermde soorten en houtopstanden) en de wens om met natuur-inclusief ontwerp meerwaarde voor natuur te creëren. Met name het behoud en versterking van waardevolle rietoevers voor de gidssoort Grote Karekiet, was een belangrijke randvoorwaarde voor zowel ontwerp als uitvoeringswijze.

Om deze natuurmeerwaarde voor natuur te creëren, in combinatie met verplichte compensatiemaatregelen, is verder ingezet op natuurontwikkeling in de voorlanden tussen Drontermeer en Drontermeerdijk. Deze nieuwe natuur (bloemrijk grasland, moeras, struweel en poelen) is toegevoegd aan het NNN-areaal in Flevoland. Dit draagt bij aan de samenhang tussen de verschillende Natura 2000-gebieden in de randmeren én tussen deze gebieden en het NNN in Flevoland.

 

Samenwerking tijdens het project

IJsseldelta-Zuid is uitgevoerd in een combinatie van ingenieursbureaus te weten TAUW/Royal HaskoningDHV/Witteveen+Bos. Ieder bureau had een eigen inhoudelijke opdracht. Daarnaast had Tauw een aanvullende opdracht voor de overall coördinatie tussen de bureaus (raakvlakken). TAUW heeft het onderdeel Natuurdossier volledig op zich genomen. De opdrachtgever zegt hier over: "De werkzaamheden van TAUW op het gebied van ecologie zijn naar tevredenheid voltooid binnen de in het contract gestelde termijn en in overeenstemming met de gestelde kwaliteitseisen."

 

Resultaat

Het project N307 Roggebot is het laatste project van het Masterplan IJsseldelta Zuid. Hiervoor adviseerde TAUW sinds 2010 op onder andere het natuurdossier (onderzoeken, vergunningen e.d.) voor de verschillende opdracht gevende partijen. De gebiedskennis en de relatie die hiermee met verschillende stakeholders is opgebouwd, gecombineerd met de brede kennis van TAUW van natuurvergunningen, werd zeer gewaardeerd door de verschillende partijen. Hierdoor koos de opdrachtgever ook voor TAUW voor de uitvoering van de maatregelen voor het N307 Roggebot project.

Lees meer over Planstudie IJsseldelta-Zuid

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.